Potrebujem pomoc pracovného asistenta, čo mám robiť?

Predovšetkým odporúčame preštudovať si základné podmienky pre poskytovanie príspevku na činnosť pracovného asistenta, ktoré upravuje zákon o službách zamestnanosti v § 59 a bližšie sa informovať na Vašom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Základnú orientáciu Vám prinášame v nasledujúcom texte:

Predovšetkým si musíte ujasniť, či pracovného asistenta potrebujete ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) so zdravotným postihnutím (ZP) alebo či ho potrebujete ako zamestnávateľ na poskytovanie asistencie Vašim zamestnancom, ktorí sú občanmi so ZP. 

Musíte si podať písomnú žiadosť o poskytnutie predmetného príspevku na úrade v územnom obvode ktorého má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so ZP, sídlo alebo na úrade, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo činná osoba trvalý pobyt alebo na úrade, ktorý uzavrie dohodu o zapracovaní s poskytovateľom zapracovania podľa § 49a ods. 10 zákona o službách zamestnanosti alebo dohodu o zaškolení alebo príprave na prácu občana so ZP podľa §55a ods. 12 zákona o službách zamestnanosti.

Pracovný asistent na účely zákona o službách zamestnanosti je:

 • zamestnanec poskytujúci pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania aosobných potrieb počas pracovného času,
 • fyzická osoba poskytujúca pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti apri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania ich osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • zamestnanec alebo fyzická osoba poskytujúca pomoc znevýhodnenému uchádzačovi ozamestnanie, ktorý je občan so zdravotným postihnutím, pri zapracovaní alebo pomoc pri príprave na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím apri vykonávaní ich osobných potrieb počas zapracovania alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie.

Pracovný asistent musí mať vek najmenej 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Nemusí byť v evidencií na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Ak je pracovný asistent zamestnancom, tak sa mu vypláca mzda (dostáva výplatu) a ak je fyzickou osobou vypláca sa mu odmena.

Ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona o službách zamestnanosti, vrátane podmienok ustanovených v § 70 ods. 7 tohto zákona, úrad poskytuje zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP príspevok na činnosť pracovného asistenta.

Tento príspevok  nie je viazaný  len na chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, čo znamená, že je možné ho poskytovať i na pracoviskách, ktoré nemajú priznané postavenie chráneného pracoviska alebo chránenej dielne podľa § 55 zákona o službách zamestnanosti

Príspevok sa poskytuje najmenej vo výške 41% a najviac vo výške 90% celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania:

 • pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom alebo sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú vpriamej starostlivosti pracovného asistenta,
 • prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím,
 • zapracovania alebo prípravy na pracovné uplatnenie občana alebo občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú vpriamej starostlivosti pracovného asistenta.

Úrad uzatvorí so zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím alebo s pracovným asistentom, ktorý nie je zamestnancom, dohodu o poskytnutí príspevku. Táto dohoda obsahuje najmä:

 • počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím aktorí sú vpriamej starostlivosti jedného pracovného asistenta,
 • počet pracovných asistentov,
 • výšku príspevku adĺžku poskytovania príspevku,
 • spôsob poskytovania príspevku,
 • spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok.

  Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným asistentom zmluvu o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti.

Táto zmluva obsahuje najmä:

 • druh arozsah činnosti vykonávaných pracovným asistentom
 • miesto výkonu činnosti pracovného asistenta,
 • dohodnutý pracovný čas,
 • práva apovinnosti pracovného asistenta,
 • výšku odmeny aspôsob jej vyplácania,
 • dôvody odstúpenia od zmluvy.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, je povinná predložiť jedno vyhotovenie takejto zmluvy alebo jej kópiu príslušnému úradu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac