Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023 pre územný obvod ÚPSVR Revúca

 

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2023 vypracoval plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod v zmysle § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Schválená priorita na rok 2023:

 

     Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinová program vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú – par. 17 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. .

 

 

Spôsob zabezpečenia priority:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca zabezpečí schválenú prioritu zapojením akreditovaného subjektu, a to prostredníctvom výzvy  na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi.

 

Cieľ: odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa.

Cieľová skupina programu: cca 10 maloletých detí, cca 8 rodín podľa aktuálnej potreby ÚPSVR Revúca

 

Časový rozsah výkonu opatrení:

 

február – marec 2023

- vypracovanie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- posúdenie a výber projektov podaných akreditovanými subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcich samostatnú prax sociálneho pracovníka

 

apríl 2023

- vypracovanie a uzavretie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie priorít v roku 2023 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s úspešným akreditovaným subjektom, alebo sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka

                                                   

máj – december  2023   

- realizácia projektu, vyhodnotenia priority a finančné vyúčtovanie, písomné záverečné správy       

 

 

                                                                                          PhDr. Petra Čipková

                                                                                        riaditeľka ÚPSVR Revúca  

 

 

 

Vypracovala:

 

Mgr. Irena Vranecová

Č. tel. 0917306525

e- mail: irena.vranecova@upsvr.gov.sk

ÚPSVaR  Revúca

Gen. Viesta 1103/4

050 01 Revúca

 

V Revúcej: 15.06.2022


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.06.2020
Dátum aktualizácie: 17.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac