Posudková činnosť na účely rodičovského príspevku pre deti od 3 do 6 rokov veku

Posudkový lekár pri posudzovaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa vychádza z lekárskeho nálezu na účely štátnych sociálnych dávok.

Lekársky nález je súčasťou žiadosti o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok.

Zhodnotenie zdravotného stavu (celkový stav, podrobný popis príznakov choroby/chorôb, výsledky odborných a laboratórnych vyšetrení) a diagnóza (štádium choroby a prognóza jej vývoja s ohodnotením funkčných porúch), ktoré obvodný pediater uvádza v lekárskom náleze, musia byť podložené fotokópiami odborných lekárskych nálezov lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.  Na tento účel je preto potrebné k žiadosti priložiť fotokópie všetkých lekárskych správ z odborných vyšetrení, ktoré rodič s dieťaťom absolvoval, vrátane prepúšťacích správ z hospitalizácií. V prípade, že sa u dieťaťa jedná o duševnú poruchu a poruchu správania (medzi ktoré patrí aj detský autizmus) je potrebné k žiadosti priložiť fotokópiu odborného vyšetrenia od pediatrického psychiatra.

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa, príp. žiadosť o rodičovský príspevok si môžete stiahnuť tu:  https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/rodicovsky-prispevok.html?page_id=268773 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.11.2020
späť