Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výzva č. 1/2019 SPODaSK

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

 vyhlasuje VÝZVU č.1/2019/SPODaSK

 na predkladanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Názov a adresa vyhlasovateľa:

Ústredie, práce sociálnych vecí a rodiny,

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

IČO: 30794536    DIČ: 2021777780

Štatutárny zástupca úradu:

Ing. Ján Gramata, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Názov výzvy:

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Právny rámec:   § 11 ods. 3. písm. b) bod 2 zákona číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum vyhlásenia výzvy:                            07.02.2019      

Dátum ukončenia prijímania projektov:     04.03.2019      

Spôsob uverejnenia výzvy:   Internetová stránka UPSVAR Trenčín - www.upsvar.sk/tn

Dokument výzvy vo formáte Adobe Acrobat tvorí prílohu tohto oznámenia a je zverejnený spoločne s touto stránkou na webovom sídle autora výzvy.

07. 02. 2019 viac
Plán vykonávania opatrení na rok 2019 v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.

O z n á m e n i e

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín vypracoval a zverejňuje

Plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priorita:

Opatrenia na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3. písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prílohe kompletný text plánu vo formáte PDF.

15. 08. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac