Usmernenie k novele nariadenia č. 103/2020 Z. z.

Dňom 1. júna 2022 nadobúda účinnosť Nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“). Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/160/20220601. Nariadenie reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií. Cieľom nariadenia je jednorazovo finančne prispieť ustanovenému okruhu fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia“) v sume 100 eur.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci sa jednorazovo poskytne v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a

  1. ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022,
  2. za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu za máj 2022 alebo
  3. ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej len „dôchodkové dávky“) a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Na stiahnutie:

Žiadost podľa § 3a ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. [ DOCX]

Žiadost podľa § 3a ods. 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. [ DOCX]

Žiadost podľa § 3a ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. [ DOCX]


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac