Informácie pre absolventa školy

Som absolvent školy, kam sa mám obrátiť? ...

Evidencia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) je pre všetkých dobrovoľná, takisto ani absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade však ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je absolvent povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.j. do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole štátnou skúškou, stráca status nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Čiže štát hradí za absolventa vysokej školy zdravotné poistenie iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška.

Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt (žiadosť o zaradenie do evidencie občan získa priamo na úrade). Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie / žiadosť o zaradenie do evidenice UoZ pri opakovanej evidencii.

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade predkladá:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané príslušnou školou
  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

Z evidencie na úrade vyplývajú pre absolventa, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnania, práva ako aj určité povinnosti.

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie:

a) bezplatné informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest

b) informačno - poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní)

c) odborné poradenské služby

d) nástroje aktívnych opatrení na trhu práce (vzdelávanie a príprava pre trh práce a možnosť využitia rôznych príspevkov jednotlivých nástrojov napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,...).

Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je dostaviť sa na úrad v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi (poštou, faxom alebo e-mailom),

b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

c) potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,

d) preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,

e) preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,

f) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo

g) žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania,

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za formu osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac