Aktuálne oznamy

OZNAM 2023

OZNÁMENIE

dňa 31.10.2023

 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, bude prevádzka 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Želiezovce

zatvorená.  

 

V prípade potreby môžete požadované dokumenty vhodiť do schránky umiestnenej na budove pracoviska.

 

viac

 

Oznam 10.2023

Dobrý deň,

 Všetci tí, ktorí nestihli, alebo nemali možnosť zaregistrovať svoje dieťa a získať 350 eur na nákup osobného digitálneho zariadenia, nech sa poponáhľajú a urobia tak v októbri!

Reagovali sme na vaše žiadosti o predĺženie registračného obdobia a rozhodli sme sa vám poskytnúť dodatočný čas v priebehu októbra, aby čo najviac ukrajinských detí mohlo získať vlastný notebook alebo tablet.

Pripomíname, že projekt Ukrajinský žiak je určený pre ukrajinské deti vo veku od 6 do 18 rokov s dočasným útočiskom (odídenec) na Slovensku. Prihlásením dieťaťa do tohto projektu môžete získať poukážku v hodnote 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu na vzdelávacie účely.

Ak je vaše dieťa žiakom niektorej zo slovenských škôl, stačí vyplniť registračný formulár na webovej stránke a počkať, kým sa vami poskytnuté údaje skontrolujú v databázach štátnych orgánov.

Ak vaše dieťa NIE JE žiakom slovenskej školyzaregistrujte sa na webovej stránke, uveďte, že dieťa nie je "žiakom slovenskej školy" a zaškrtnite všetky políčka, ktoré potvrdzujú záujem vášho dieťaťa o slovenský vzdelávací systém.
Nezabudnite absolvovať testy (do 5.11.2023):
→ pre deti vo veku od 6 do 18 rokov - test na zistenie úrovne znalosti slovenského jazyka,
→ pre deti vo veku od 15 do 18 rokov - IT Fitnes test (ukrajinská verzia) na určenie úrovne digitálnej gramotnosti.

Výsledky testov nemajú vplyv na účasť v projekte, iba informujú o úrovni zručností, ktoré pomôžu dieťaťu začleniť sa do slovenského vzdelávacieho systému a slovenskej spoločnosti všeobecne.

Registrácia je možná do 31.10.2023.

Poukážku (na nákup zariadenia) je možné využiť do 30.11.2023.

Viac informácií nájdete na webovej stránke a v telegramových chatoch.

 

 

Вітаємо!

 

Усі, хто не встиг чи не мав можливості зареєструвати своїх дітей, для отримання 350 євро на купівлю персонального цифрового пристрою, поспішайте зробити це у жовтні!

Ми відгукнулися на ваші запити щодо подовження реєстрації у проекті і вирішили дати додатковий час, протягом жовтня, щоб якомога більша кількість українських дітей-одіденців отримала власний ноутбук чи планшет.

Нагадуємо, що проект "Український учень" розраховано на українських дітей, зі статусом тимчасового притулку (odídenec) у Словаччині, віком від 6 до 18 років. Зареєструвавши дитину у цьому проекті, ви можете отримати ваучер у розмірі 350 євро, на купівлю їй персонального ноутбука чи планшета, для навчальних цілей.

Якщо дитина є учнем словацької школи, просто заповніть реєстраційну форму на сайті та почекайте, поки дані, які ви надали, будуть перевірені у базах даних державних установ.

Якщо дитина НЕ є учнем словацької школи, необхідно:

зареєструватися на сайті, зазначивши, що дитина "Не є учнем словацької школи" та поставити галочки у всіх полях, які підтверджують зацікавленість вашої дитини у словацькій системі освіти, а також,

обов’язково пройти тести (до 5.11.2023):

→ для дітей, віком від 6 до 18 років – тест на визначення рівня володіння словацькою мовою,
→ для дітей, віком від 15 до 18 років – IT Fitnes Test (україномовна версія) для визначення рівня цифрової грамотності (під час реєстрації оберіть Статус - Український учень).

Результати тестів не впливають на участь у проекті, а лише інформують, про рівень володіння навичками, які допоможуть дитині інтегруватися до словацької системи освіти та словацького суспільства, загалом.

Отже, реєстрація триватиме до 31.10.2023.

Застосувати ваучер (придбати пристрій) можна буде до 30.11.2023.

Більше інформації на сайті або в Телеграм чатах.

 

viac

 

Zmena podávania žiadostí

Zmena podávania žiadostí

Od 15.09.2023 sa na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ruší možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu a v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

Z dôvodu zrušenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023, si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:

 

 • osobne, 
 • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

 

S účinnosťou od 15.09.2023 v oblasti štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „dávky a príspevky“) preukazu, parkovacieho preukazu a posudkovej činnosti už nie je možné aplikovať žiadne z ustanovení predmetného nariadenia.

 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  pri doručovaní podaní vo veci dávok a príspevkov, preukazu a parkovacieho preukazu postupujú v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, t. j. nie je možné akceptovať podania, ktoré boli od 15.09.2023 na úrad doručené elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu (napr. prostredníctvom e-mailu); v prípade takýchto podaní sa vyžaduje doplnenie podania v listinnej podobe alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní.

V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podanie vo veci samej (napr. žiadosť, prílohy k žiadosti) urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

 

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Dňom 01.08.2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 298/2023 Z. z., v zmysle ktorého sa zvyšuje suma príplatku k prídavku na dieťa za mesiac 08/2023 o 100 Eur. Celková suma príplatku k prídavku na dieťa vyplatená v mesiaci 09/2023 bude vo výške 130 Eur.

V zmysle tohto nariadenia sa zvyšuje aj suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi za mesiac 08/2023 o 100 Eur. Konanie o nároku na jednorazovo vyplatený príspevok náhradnému rodičovi vo výške 100 Eur za mesiac 08/2023 sa začína na podnet úradu, t.j. náhradní rodičia nie sú povinní si podávať žiadosť o príspevok. Úrady nebudú o priznaní tohto zvýšenia vyhotovovať písomné rozhodnutia.

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

novela RP od 30.05.2023 neprijatie dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy

Poskytovanie rodičovského príspevku  z  dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy

Dňom 30.05.2023 nadobudol účinnosť zákon  č. 181/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia a dopĺňajú zákony  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  č. 571/2009 Z. z. o  rodičovskom príspevku  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).  

Predmetný zákon č. 181/2023 Z. z. je zverejnený:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/181

Cieľom novely zákona je kompenzovať rodičom, resp. zákonným zástupcom detí (ďalej len „oprávnená osoba“) vo veku od 3 do 6 rokov náklady spojené  s  nemožnosťou umiestnenia detí do spádovej štátnej materskej školy z  kapacitných dôvodov, a  to formou poskytovania rodičovského príspevku. Štátnou materskou školou sa rozumie materská škola zriadená obcou, mestom alebo Regionálnym školským úradom. Spádová štátna materská škola je škola podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa rozšíril okruh detí, pre ktoré sa bude poskytovať rodičovský príspevok,  a  to  o  dieťa do  šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie /§ 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku/.

V zmysle § 3 ods. 9 zákona o rodičovskom príspevku, nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe starajúcej sa o dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie vzniká, ak sa preukáže rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa do štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov. Podmienka neprijatia dieťaťa do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku, najneskôr do 31.08.

Na predprimárne vzdelávanie sa v zmysle  § 59 ods. 1 školského zákona prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§ 59 ods. 2 školského zákona).

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od troch rokov veku dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy pre nasledujúci školský rok podáva oprávnená osoba v zmysle § 59 ods. 4 školského zákona, vždy v období od 01. mája do 31. mája. O neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do spádovej štátnej materskej školy obdrží oprávnená osoba rozhodnutie do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (§ 59 ods. 7 školského zákona). 

Oprávnená osoba si žiadosť o rodičovský príspevok môže podať kedykoľvek počas školského roka, avšak rozhodnutie o neprijatí dieťaťa od troch rokov veku do spádovej štátnej materskej školy z kapacitných dôvodov nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Platnosť rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy z  kapacitných dôvodov je viazaná na školský rok, teda na obdobie od 01.septembra do 31.augusta školského roka. 

 

                     Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok:

 • sa uplatňuje podaním žiadosti o  rodičovský príspevok (upravené tlačivo, v  ktorom  oprávnená osoba zaškrtne dôvod podania žiadosti ) na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov)  oprávnenej osoby, najskôr od účinnosti tohto zákona, teda od 30.05.2023, a
 • doložením rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, z kapacitných dôvodov.

Nárok taktiež vznikne aj oprávnenej osobe po splnení vyššie uvedených podmienok, ak pracuje a dieťa bude prijaté do súkromnej materskej školy, cirkevnej školy.

Rodičovský príspevok sa:

 • môže poskytovať najskôr od 01. mája 2023 alebo od 01. septembra do 31. augusta
 • po splnení podmienok nároku bude poskytovať oprávnenej osobe mesačne v  sume,  v  akej ho poberala do troch rokov veku dieťaťa.

Suma rodičovského príspevku je do 31.07.2023:

 • 301,00 Eur mesačne, ak oprávnená osoba na dané dieťa nepoberala materské,
 • 412,60 Eur mesačne, ak oprávnená osoba na dané dieťa poberala materské.

Od 01.08.2023 sa zvyšujú sumy rodičovského príspevku a to:

 • suma 301,00 Eur na sumu 345,20 Eur mesačne,
 • suma 412,60 Eur na sumu 473,30 Eur mesačne.

Poskytovanie rodičovského príspevku do troch rokov veku dieťaťa má prednosť pred poskytovaním rodičovského príspevku od troch rokov veku dieťaťa z dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy.

Rodičovský príspevok nie je možné poskytovať na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov nebolo prijaté do spádovej štátnej materskej školy a ak sa oprávnená osoba stará o ďalšie dieťa vo veku do 3 rokov, na ktoré poberá rodičovský príspevok. V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí.

 

                                       Zánik nároku na rodičovský príspevok

V zmysle § 6 ods. 2 písm. c) zákona o rodičovskom príspevku, nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe zanikne:

- od dátumu prijatia dieťaťa (nie od dátumu jeho nástupu) do štátnej materskej školy (úrad nevydáva písomné rozhodnutie), teda  od začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka (napr. ak bolo dieťa prijaté do štátnej materskej školy od 02.09.2024, tak nárok na uvedený príspevok zaniká od 01.10.2024, z dôvodu, že oprávnená osoba spĺňa nárok na rodičovský príspevok za časť kalendárneho mesiaca, a teda má nárok aj za mesiac september 2024),

-  od dátumu prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

Oprávnená osoba je povinná prijatie dieťaťa do štátnej materskej školy oznámiť do 8 dní na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, ktorý jej rodičovský príspevok vypláca.  

                

V prípade, že za nejaké obdobie bude rodičovský príspevok vyplatený oprávnenej osobe neoprávnene, tak úrad vydá rozhodnutie pre oprávnenú osobu o povinnosti vrátiť uvedený príspevok. 

 

Žiadosti tvoria súčasť tohto oznámenia:

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Pilotný projekt Európskej komisie EU Talent Pool

 

viac

 

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 - právna úprava účinná od 01.09.2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.09.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Konsolidované znenie zákona o dotáciách účinného od 01.09.2023 je zverejnené v zbierke zákonov SR: 544/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Mini... - SLOV-LEX.

Predmetnou novelou zákona o dotáciách s účinnosťou od 01.09.2023 dochádza k rozšíreniu okruhu oprávnených detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a to o deti zo stredných škôl, ktoré sú v rovnakom veku ako deti, ktoré navštevujú klasickú základnú školu a o deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.

V nadväznosti na uvedené Vám sprostredkúvame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023, ktorá informuje o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnej úpravy účinnej od 01.09.2023, definuje nové skupiny oprávnených detí ako aj postup, ako na tieto deti požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Súčasťou tejto informácie sú aj vzory tlačív k poskytnutiu dotácie na stravu.

 

 

                                        

 

viac

 

Informácia pre osobitného príjemcu o zmene výplaty dávok na bankový účet osobitného príjemcu

Informácia pre osobitného príjemcu o zmene výplaty dávok na bankový účet osobitného príjemcu

 

Vážený osobitný príjemca,

dovoľujeme si Vás informovať, že s cieľom zabezpečenia jednoznačného vykazovania štatistických údajov v informačných systémoch, ktoré sa týkajú osobitných príjemcov ustanovených pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi alebo štátnych sociálnych dávok (ďalej len „poberateľ dávky“) bolo nevyhnutné zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prijať opatrenie za účelom zabezpečenia jednotnej evidencie miesta výplaty dávok, v prípade ich poskytovania prostredníctvom osobitného príjemcu.

V nadväznosti na uvedené dochádza k úprave evidencie miesta výplaty pre osobitného príjemcu tak, že vo variabilnom symbole pri čísle bankového účtu, ktorého majiteľom je príslušná obec, ktorá je ustanovená na výkon osobitného príjemcu musí byť uvádzané IČO obce, t. j. pri výplate dávky na bankový účet obce vo variabilnom symbole už nemôže byť uvádzané rodné číslo poberateľa dávky, ktoré sa doteraz na základe žiadosti niektorých obcí vo variabilnom symbole uvádzalo. Vzhľadom na prijatie predmetného opatrenia Vám bude zasielaná jedna platba za všetky dávky, ktoré ako osobitný príjemca poberateľom dávok poskytujete.

Veríme, že uvedená zmena Vám nespôsobí problémy pri výkone osobitného príjemcu, nakoľko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) Vám zároveň mesačne bude  zasielať  zoznam poberateľov dávok s aktuálnymi výškami poskytnutých dávok. Záverom si Vás dovoľujeme požiadať, aby finančné prostriedky, ktoré sú Vám poskytované pre poberateľov dávok, boli používané v prospech poberateľa dávky alebo v prospech nezaopatreného dieťaťa, a to v súlade s účelom, na ktorý sú určené.

V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že nezávisle od toho, či dávka je poberateľovi poskytovaná prostredníctvom osobitného príjemcu v peňažnej, vecnej forme, prípadne ich kombináciou, osobitný príjemca je povinný použiť finančné prostriedky v celej sume poskytnutej dávky, ktorá mu bola zaslaná úradom pre poberateľa. To znamená, že nemôže nastať situácia, aby osobitný príjemca vrátil časť poskytnutej dávky na bankový účet úradu s tým, že v príslušnom kalendárnom mesiaci nebola použitá celá suma dávky v prospech poberateľa dávky.

      S pozdravom

 

Mgr. Zuzana Kováčiková                                                                                                                                       

  riaditeľka ÚPSVR Levice

 

viac

 

Inflačná pomoc 2023

Tretí balík inflačnej pomoci

Informácia k posúdeniu nároku na jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z.  na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov v dôsledku rastu miery inflácie

 • Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. sa jednorazovo poskytne v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, žije v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenia sumy dávky a príspevkov alebo formou 13. dôchodku.

 

Úrad PSVR  poskytoval  jednorazovú pomoc v zmysle nariadenia č. 103/2020 Z. z. osobe, ktorá:

 • vykonávala osobnú asistenciu,
 • opatrovala fyzickú osobu a ťažkým zdravotným postihnutím a štát za ňu platil poistné za máj 2022,
 • najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nebola poberateľom žiadneho dôchodku a nemala žiadny príjem,
 • sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov veku najdlhšie
  do 18. roku veku,
 • bola nezaopatreným dieťaťom, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne,
 • ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny deti z dôvodu plnoletosti alebo na základe dohody.

 

Úrad PSVR  v zmysle nariadenia č. 102/2020 Z. z. jednorazovo zvýšil sumu dávky a príspevku pre poberateľa:

 • opakovaného príspevku náhradnému rodičovi,
 • prídavku na dieťa,
 • náhradného výživného,
 • pomoci v hmotnej núdzi,
 • peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • alebo z dôvodu, že nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

 

 • Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Životné minimum pre fyzickú osobu alebo fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne je vo výške:

 1. 234,42 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. 163,53 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 3. 107,03 eura mesačne, ak ide:
 4. o zaopatrené neplnoleté dieťa,
 5. o nezaopatrené dieťa.

 

Priemerný mesačný príjem  vo výške 1,81-násobok sumy životného minima pre:

 • jednotlivca je 424,30 eur (234,42 x 1,81),
 • dve plnoleté fyzické osoby (napr. manželov) je 720,29 eur (234,42+163,53=397,95 x 1,81),
 • 1 rodiča s jedným dieťaťom je 618,02 eur (234,42+107,03=341,45 x 1,81),
 • 2 rodičov s jedným dieťaťom je 914,01 eur (234,42+163,53+107,03=504,98 x 1,81),
 • 1 rodiča s dvomi deťmi je 811,75 eur (234,42+107,03+107,03 =449,48 x 1,81),
 • 2 rodičov s dvomi deťmi je 1 107,74 eur (234,42+163,53+107,03+107,03= 612,01 x 1,81), atď.

 

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne:

 • plnoletá fyzická osoba,
 • manželia,
 • rodičia a nezaopatrené deti,
 • rodičia, ktorí sú sami nezaopatrené deti,
 • nezaopatrené dieťa a rodičia, ak s ním žijú v domácnosti,
 • zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

 • Za príjem sa považuje:
 • čistý príjem zo závislej činnosti,
 • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 • dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.),
 • prídavok na dieťa,
 • daňový bonus,
 • rodičovský príspevok,
 • výživné,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • iné.

 

 • Fyzická osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu PSVR, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

                      

Ak podmienky na poskytnutie  dotácie  spĺňa viac členov domácnosti, dotácia sa poskytne len raz.

Žiadosť o jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR
č. 131/2022 Z. z. je možné podať od 01.05.2023 najneskôr do 31.07.2023
.

 

Na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada!!!

Prvá výplata pre žiadateľov, ktorí podajú žiadosť v mesiaci máj 2023, bude v júni 2023.

Upozornenie:

Žiadateľ o jednorazovú dotáciu musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti ustanovené osobitným predpisom. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.

 

Žiadosť o inflačnú dotáciu si otvoríte kliknutím na „Inflačná pomoc 2023“ v hlavičke oznamu.

 

 

viac

 

Poďakovanie zamestnancom ÚPSVR Levice

Poďakovanie zamestnancom ÚPSVR Levice

Čo po skončení OA?

 1. 05. 2023 sa žiaci IV. A a IV. B zúčastnili na prednáške, na ktorej ich pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, Ing. Milota Ižoldová a Ing. Miroslava Kubincová, informovali o aktuálnych pravidlách registrácie po skončení strednej školy a vyhľadávaní voľných pracovných miest. Študenti získali aj informácie o možnostiach využívania medzinárodných služieb EURES – Európskej služby zamestnanosti, kde nájdu ponuku overených pracovných ponúk, informácie o aktuálnych trendoch, živote a práci v EU, rady a usmernenia. Žiakov, ktorí sa rozhodli ďalej študovať, zaujala ponuka sezónnych prác v zahraničí. Ďalšie informácie môžu získať na kontakte denisa.hudakova@upsvr.gov.sk. Veľmi pekne ďakujeme Ing. Ižoldovej a Ing. Kubincovej za zaujímavú prednášku na vysokej odbornej úrovni.

                                                                                          OA Levice