Zmena podávania žiadostí

Zmena podávania žiadostí

Od 15.09.2023 sa na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ruší možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu a v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

Z dôvodu zrušenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023 [ PDF], si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:

 

  • osobne, 
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu slovensko.sk
  • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

 

S účinnosťou od 15.09.2023 v oblasti štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „dávky a príspevky“) preukazu, parkovacieho preukazu a posudkovej činnosti už nie je možné aplikovať žiadne z ustanovení predmetného nariadenia.

 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  pri doručovaní podaní vo veci dávok a príspevkov, preukazu a parkovacieho preukazu postupujú v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, t. j. nie je možné akceptovať podania, ktoré boli od 15.09.2023 na úrad doručené elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu (napr. prostredníctvom e-mailu); v prípade takýchto podaní sa vyžaduje doplnenie podania v listinnej podobe alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní.

V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podanie vo veci samej (napr. žiadosť, prílohy k žiadosti) urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac