Usmernenie k elektronickým PN

Usmernenie k elektronickým PN

 S účinnost'ou od 01.01.2024, ak UoZ alebo poberatel’ PHN bude DPN, budeme akceptovat’ len UoZ a poberatel’ PHN na preukázanie svojej práceneschopnosti si bude musiet’ v zmysle

  • 12a ods. 3 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov vyžiadat’ od ošetrujúceho lekára odpis ePN. V tejto súvislosti uvádzame, že povinnym prvkom odpisu e- PN je dátum predpokladaného skončenia DPN.
  • V prípadoch, kedy ma1 UoZ alebo poberatel’ PHN vystavenú DPN na formulári úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (d'alej len „úrad“) do 31.12.2023, skončenie DPN aj po 01.01.2024 preukáże úradu na tlačive úradu.
  • Nakolko pod1'a vyjadrenia NCZI, v prípadoch nefunkčnosti elektronickÿch služieb, alebo absencie evidencie pacienta ako poistenca zdravotnej poist'ovne bude potrebné v niektorÿch prípadoch nad'alej vystavit’ náhradné papierové tlačivo, ak takáto situácia nastane zo strany úradu je možné v tychto prípadoch akceptovat’ náhradné papierové tlačivo. Zároveń v zmysle vyjadrenia NZCI uvádzame, že lekári sa aj po 01.2024 budú riadit’ pravidlom, že ak DPN bola začatá elektronicky musí byt’ aj ukončená elektronicky a DPN, ktorá bola začatá papierovym tlačivom, musí byt’ ukončená na papierovom tlačive.

 

Zároveñ za oblast’ služieb zamestnanosti a oblast’ sociálnych vecí a rodiny je potrebné dodržat’ nasledovny postup:

  1. Oblast’ služieb zamestnanosti

V zrnysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov (d'alej len „zákon o službách zamestnanosti“) je jednÿm z vážnych dôvodov na zoh1'adnenie neplnenia si povinností evidovaného UoZ dočasná pracovná neschopnost’.

Odpis ePN bude UoZ povinnÿ predložit’ úradu do 3 pracovnÿch dní od jeho vystavenia v zmysle § 36 ods. 4 písm. c) zákona o službách zamestnanosti pre účel preukázania vážnych dôvodov. Pri ukončení pracovnej neschopnosti odpis ePN predloží nasledujúci pracovny deń po skončení DPN.

  1. Oblast’ sociálnych vecí a rodiny

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon o PHN“) má DPN vplyv na poskytovanie PHN (vyplácanie ochranného príspevku, neúčast’ na aktivačnÿch činnostiach, zákonné sankcie v prípade nepredloženia potvrdenia o začiatku a skončení DPN).

V tejto súvislosti uvádzame, že v zmysle § 28 ods. 2 písm. d) zákona o PHN je poberatel’ PHN povinnÿ doručit’ na úrad odpis ePN do 3 pracovnÿch dní odo dña vystavenia ePN a ukončenia ePN.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac