Plán priorít na rok 2022

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

Plán priorít na rok 2022


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2021
späť