Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Agentúry podporovaného zamestnávania

POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI APZ   Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania > ÚPSVaR (gov.sk)

Činnosť agentúry podporovaného zamestnávania (ďalej len "APZ") môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti”), ak má na takúto činnosť povolenie vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "ústredie") v zmysle § 12 písm. l) bodu 2 zákona o službách zamestnanosti.

Agentúry podporovaného zamestnávania sú v zmysle § 58 ods. 13 písm. d) zákona o službách zamestnanosti povinné raz ročne, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa § 58 ods. 13 písm. c) prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, časť Poskytovateľ (nový portál uľahčí administratívu).

 

Dôležitá informácia:

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti majú sprístupnenú funkcionalitu na import dát.

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentura-podporovaneho-zamestnavania-apz.html

Na uvedenej stránke sú uvedené podrobné návody na:

 • Prihlásenie na portál Poskytovateľ,
 • Evidovanie údajov APZ,
 • Generovanie a odosielanie ročných správ o činnosti,
 • Import dát APZ.

APZ je povinná poskytnúť ústrediu správu o svojej činnosti aj v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka činnosť nevykonávala. Ročná správa o činnosti bude vygenerovaná po natypovaní údajov do systému, žiadny formulár ročnej správy na stránke nenájdete.

 

Vykonávanie činnosti APZ na účely tohto zákona je samostatná zárobková činnosť.

Povolenie na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú.

Na konanie podľa § 12 písm. l) bodu 2 zákona o službách zamestnanosti sa vzťahuje zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok  sa uhradí na základe platobného predpisu, ktorý vystaví Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny po predložení kompletnej žiadosti o vydanie povolenia APZ rozhodnutím, alebo po predložení zmeny preukázaním rozhodných skutočností alebo pri vystavení duplikátu.

Za vydanie rozhodnutia na vykonávanie činnosti APZ, zmenu APZ vydaného ústredím alebo za vydanie jeho duplikátu sa platí poplatok ustanovený zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť VIII Finančná správa a obchodná činnosť, položka 150a:

      Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania

 1. pre fyzické osoby     .................................................... 50,00 €
 2. pre právnické osoby .................................................. 100,00 €

     Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania

 1. pre fyzické osoby ........................................................25,00 €
 2. pre právnické osoby ....................................................50,00 €

     Vyhotovenie duplikátu uvedených povolení .....................5,00 € 

Podľa § 58 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti je APZ na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len podporované zamestnávanie”). 

APZ vykonáva najmä tieto činnosti:

a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občania so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaní občania a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

Činnosti uvedené v bodoch a) až f) môže APZ vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom, na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím. Za činnosti uvedené v bodoch d) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.

Písomná dohoda APZ s ústredím obsahuje najmä: 

a) druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,

b) počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytne služby,

c) dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,

d) miesto poskytovania služieb,

e) výšku nákladov za poskytnuté služby, 

f) spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby, 

g) záväzok agentúry podporovaného zamestnávania nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým poskytuje služby, 

h) spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.

Podľa ust. § 58 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti činnosť APZ môže vykonávať : 

 1. Fyzická osoba, ak je bezúhonná, má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má na túto činnosť povolenie. 
 2. Právnická osoba, u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňať osoba, ktorá koná v mene APZ. Na účely tohto zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.

Podávanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti APZ

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti APZ (ďalej len žiadateľ”) podáva žiadosť na ústredie poštou alebo elektronicky do elektronickej schránky ústredia na tlačive Žiadosť o vydanie povolenia na činnosť APZ pre právnickú osobu” alebo Žiadosť o vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre fyzickú osobu”.

Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava.

Žiadateľ v žiadosti uvedie (podľa § 58 ods. 9 a 10 zákona o službách zamestnanosti):

a) ak je žiadateľom právnická osoba: názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti, ak je žiadateľom fyzická osoba: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b) ak je žiadateľom právnická osoba: doklad odosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v jej mene, ak je žiadateľom fyzická osoba: dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa,

c) územný rozsah, v ktorom bude APZ vykonávať svoju činnosť.

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti APZ je:

a) projekt vykonávania činnosti APZ vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov

b) zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov miesta výkonu APZ – overená kópia

c) preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti APZ ( doložiť kópie dokladov o kúpe základných kancelárskych        potrieb, resp. čestné prehlásenie o vlastníctve základných kancelárskych potrieb )

d) okruh spolupracujúcich subjektov (uviesť názov, adresu sídla a IČO spoločnosti)

e) personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami (uviesť meno, priezvisko, adresu, dosiahnuté vzdelanie)

f) druh služieb, ktoré bude APZ poskytovať (uviesť podľa § 58 ods. 1 písm. a) – f) zákona o službách zamestnanosti

g) adresa miesta výkonu APZ (uviesť adresu, na ktorej bude vykonávaná činnosť APZ)

h) vyplnené tlačivo určenia zodpovednej osoby,

i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko žiadateľa,
 • pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k jeho zmene, prípadne prezývku žiadateľa,
 • dátum narodenia, rodné číslo žiadateľa,
 • miesto narodenia, okres miesta narodenia v SR,
 • pohlavie, číslo OP,
 • adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 • adresa trvalého bydliska, štátne občianstvo, štát narodenia,
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Žiadateľ k žiadosti predloží nasledujúce doklady:

 1. Ak je žiadateľom právnická osoba predloží doklad o dosiahnutom druhom stupni vzdelania a doklad o občianskej bezúhonnosti osoby, ktorá koná v jej mene , ak je žiadateľom fyzická osoba predloží doklad o dosiahnutom druhom stupni vzdelania a doklad o občianskej bezúhonnosti. Doklad o občianskej bezúhonnosti pre PO alebo FO zabezpečí zodpovedný pracovník ústredia cez portál OverSi.gov.sk po predložení potrebných údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Dosiahnuté vzdelanie žiadateľ preukazuje overenou kópiou dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania.
 2. Splnomocnenie na zastupovanie písomným plnomocenstvom, ak žiadateľ poverí zastupovaním splnomocnenca.  
 3. Doklad o zaplatení správneho poplatku – zodpovedný pracovník ústredia zašle žiadateľovi Platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku s určením lehoty, do ktorej je povinný správny poplatok uhradiť.

Agentúra podporovaného zamestnávania vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 58 ods. 13 písm. c) zákona o službách zamestnanosti po splnení účelu podľa § 58 ods. 13 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

Ústredie komplexne posúdi žiadosť o vydanie povolenia na činnosť APZ. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, ústredie vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie chýbajúcich náležitostí. Zároveň určí lehotu na odstránenie nedostatkov a súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

Povolenie na vykonávanie činnosti APZ vydáva ústredie na dobu neurčitú.

Na základe písomnej žiadosti APZ ústredie povolenie na vykonávanie činnosti APZ zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti APZ alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti APZ.

 

Návrh na pozastavenie alebo zrušenie APZ podľa zákona o službách zamestnanosti môže podať: 

- príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblastí daní, 

- príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, 

- Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie  a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

- príslušný Inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a 

- občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.

V prípade zrušenia činnosti APZ na základe vyššie uvedeného návrhu ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti APZ najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti APZ (trojročná lehota začína plynúť odo dňa právoplatnosti pôvodne vydaného rozhodnutia).

Povolenia na vykonávanie činnosti APZ vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považujú v zmysle § 72a ods.4 zákona o službách zamestnanosti za povolenia vydané na dobu neurčitú.  

Dátum vytvorenia stránky: 21.12.2009
Dátum aktualizácie: 19.02.2024

Tlačiť