Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Agentúry podporovaného zamestnávania

Činnosť agentúry podporovaného zamestnávania (ďalej len "APZ") môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti”), ak má na takúto činnosť povolenie vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "ústredie") v zmysle § 12 písm. l) bodu 2 zákona o službách zamestnanosti.

Agentúry podporovaného zamestnávania sú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinné raz ročne do 31. marca poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

Vykonávanie činnosti APZ na účely tohto zákona je samostatná zárobková činnosť.

Povolenie na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú.

Na konanie podľa § 12 písm. l) bodu 2 zákona o službách zamestnanosti sa vzťahuje zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene úhrady správneho poplatku:

Dňom  31.3.2016 bol ukončený predaj Nominálnych eKolkov, na úradoch ich poplatník bude môcť použiť do 30.4.2016.

Dňom 1.4.2016  je  zahájený predaj nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) na 311 poštách vybavených fiškálnym modulom. Bližšie informácie nájde na  www.posta.sk, alebo www.elektronickekolky.sk

Správny poplatok  bude možné uhradiť na základe predpisu, ktorý vystaví Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny po predložení žiadosti o vydanie povolenia APZ, zmenu v povolení alebo pri vystavení duplikátu.

Za vydanie povolenia na APZ, zmenu povolenia na APZ vydaného ústredím alebo za vydanie jeho duplikátu sa platí poplatok ustanovený zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť VIII Finančná správa a obchodná činnosť, položka 150a:

                                          Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania

                                             1. pre fyzické osoby .................................................... 50,00 €

                                             2. pre právnické osoby .................................................. 100,00 €


                                         Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania

                                             1. pre fyzické osoby ........................................................25,00 €

                                             2. pre právnické osoby ....................................................50,00 €

                                        Vyhotovenie duplikátu uvedených povolení .................5,00 € 

 


Podľa § 58 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti je APZ na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len podporované zamestnávanie”). 

APZ vykonáva najmä tieto činnosti:

a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občania so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaní občania a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže APZ vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom, na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím. Za činnosti uvedené v odseku 1 písm. d) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.

Písomná dohoda APZ s ústredím obsahuje najmä: 

a) druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,

b) počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytne služby,

c) dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,

d) miesto poskytovania služieb,

e) výšku nákladov za poskytnuté služieb, 

f) spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby, 

g) záväzok agentúry podporovaného zamestnávania nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým poskytuje služby, 

h) spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.

 

Podľa ust. § 58 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti činnosť APZ môže vykonávať : 

1. Fyzická osoba, ak je bezúhonná, má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má na túto činnosť povolenie. 

2. Právnická osoba, u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňať osoba, ktorá koná v mene APZ. Na účely tohto zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.


Podávanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti APZ

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti APZ (ďalej len žiadateľ”) podáva žiadosť na ústredie poštou alebo osobne v podateľni na tlačive Žiadosť o vydanie povolenia na činnosť APZ pre právnickú osobu” alebo Žiadosť o vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre fyzickú osobu”.

Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava.

 

Žiadateľ v žiadosti uvedie (podľa § 58 ods. 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti):

a) ak je žiadateľom právnická osoba: názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti, ak je žiadateľom fyzická osoba: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b) ak je žiadateľom právnická osoba: dosiahnutý stupeň vzdelania osoby, ktorá koná v jej mene, ak je žiadateľom fyzická osoba: dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa,

c) územný rozsah, v ktorom bude APZ vykonávať svoju činnosť.

 

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti APZ je:

a) projekt vykonávania APZ vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov, odporúčané základné informácie o projekte slúžia ako pomôcka pre spracovanie projektu

b) zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,

c) preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti APZ, napr. formou súpisu hmotného a investičného majetku,

d) okruh spolupracujúcich subjektov,

e) personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami,

f) druh služieb, ktoré bude APZ poskytovať,

g) adresa miesta výkonu APZ

h) vyplnené tlačivo určenia oprávnenej osoby.

 

Žiadateľ k žiadosti predloží nasledujúce doklady:

1. Ak je žiadateľom právnická osoba predloží doklad o dosiahnutom druhom stupni vzdelania a doklad o občianskej bezúhonnosti osoby, ktorá koná v jej mene, ak je žiadateľom fyzická osoba predloží doklad o dosiahnutom druhom stupni vzdelania a doklad o občianskej bezúhonnosti. Dosiahnuté vzdelanie žiadateľ preukazuje overenou kópiou dokladu o vzdelaní, občiansku bezúhonnosť žiadateľ preukazuje originálom výpisu z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace alebo jeho overenou kópiou.

2. Splnomocnenie na zastupovanie písomným plnomocenstvom, ak žiadateľ poverí zastupovaním splnomocnenca (advokáta alebo inú osobu). 

3. Doklad o zaplatení správneho poplatku. Ústredie komplexne posúdi žiadosť o vydanie povolenia na činnosť APZ. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, ústredie pomôže žiadateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil. Súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

 

Povolenie na vykonávanie činnosti APZ vydáva ústredie na dobu neurčitú.


Na základe písomnej žiadosti APZ ústredie povolenie na vykonávanie činnosti APZ zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti APZ alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti APZ.

APZ, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie APZ na základe návrhu: 

- príslušného daňového úradu, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblastí daní, 

- príslušného úradu, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, 

- Sociálnej poisťovne, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie  a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

- príslušného inšpektorátu práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a 

- občana, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený (§ 58 ods. 15 zákona o službách zamestnanosti).

 

Ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti APZ najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti APZ.

Povolenia na vykonávanie činnosti APZ vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považujú v zmysle § 72a ods.4 zákona o službách zamestnanosti za povolenia vydané na dobu neurčitú. 

 

  

Tlačiť