Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

Určenú zodpovednú osobu u prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

 • e-mailom na adrese: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk
 • písomne na adrese: Oddelenie bezpečnosti, Sekcia koordinácie výkonu štátnej správy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

 

Účel spracúvania osobných údajov

Získané osobné údaje budú spracúvané na nasledovné účely:

 1. oblasť sociálnych vecí:
 1. štátne sociálne dávky,
 2. sociálna pomoc,
 3. poradensko-psychologické služby,
 4. sociálno-právna ochrany detí a sociálna kuratela

   

 1. oblasť služieb zamestnanosti:
 1. evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,
 2. evidencia voľných pracovných miest,
 3. sprostredkovanie vhodného zamestnania,
 4. poskytovanie poradenských služieb,
 5. vzdelávanie a príprava pre trh práce,
 6. implementácia aktívnych opatrení na trhu práce,
 7. zvýšená starostlivosť o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
 8. príprava a realizácia projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu

   

Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely sú najmä nasledovné zákony:

 1. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.,
 3. Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 4. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 5. Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku  na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 8. Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov,
 9. Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov,
 10. Zákon č. 447/2008 Z. z.   o peňažných príspevkoch na   kompenzáciu   ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 11. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 12. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 13. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 14. Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu: Osobné údaje získané na základe jednotlivých zákonov môžeme poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. iným orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom. Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. (okrem systému EURES)

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

V rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.

Lehota na vybavenie žiadosti dotknutej osoby

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako prevádzkovateľ je povinné žiadosť dotknutej osoby vybaviť a písomne ju informovať najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

 

Aké máte práva?

a) Odvolať súhlas: V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracovali.

b) Právo na prístup: Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Vzor žiadosti

c) Právo na opravu: Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Vzor žiadosti

d) Právo na výmaz (na zabudnutie) : Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Vzor žiadosti

e) Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Vzor žiadosti

f) Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Vzor žiadosti

g) Právo namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Vzor žiadosti

  

Dátum vytvorenia stránky: 04.06.2012
Dátum aktualizácie: 14.04.2020

Tlačiť