Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Agentúry dočasného zamestnávania

POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI ADZ Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania > ÚPSVaR (gov.sk)

 

Dôležitá informácia:

V novom informačnom systéme Portál poskytovateľ (gov.sk) bola pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti sprístupnená funkcionalita na import dát.

Návod pre import dát je dostupný na stránke:https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentura-docasneho-zamestnavania-adz.html.

 

Agentúra dočasného zamestnávania –  (ďalej len „ADZ“) -  § 29  zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) -  je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného predpisu. Ak sa nepreukáže inak, za dočasné pridelenie podľa prvej vety sa považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti ADZ, na základe iného právneho vzťahu ako je vzťah založený podľa osobitného predpisu pre inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu ak:

 1. iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá zamestnancom ADZ pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny,
 2. táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a
 3. ide o činnosť, ktorú má iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

O dočasné pridelenie nejde, ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodol s agentúrou dočasného zamestnávania alebo s agentúrami dočasného zamestnávania, dočasné pridelenie toho istého zamestnanca v rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako štyrikrát s výnimkou dôvodu uvedeného v osobitnom predpise. Opätovné dočasné pridelenie je pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia. V prípade podľa prvej vety zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a ADZ a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom.

ADZ nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia; za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže ADZ od užívateľského zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške.

Právnická alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť ADZ, len ak má na túto činnosť povolenie (ďalej len „povolenie na ADZ“), vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“), ktoré sa vydáva na dobu neurčitú.

Povolenia na vykonávanie činnosti ADZ vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považujú v zmysle § 72a ods.4 zákona o službách zamestnanosti za povolenia vydané na dobu neurčitú.

Ústredie nevydá povolenie na vykonávanie činnosti ADZ právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má priznané postavenie sociálneho podniku.

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Činnosť ADZ môže vykonávať:

fyzická osoba (FO) – ak je bezúhonná, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má na túto činnosť vydané povolenie;

právnická osoba (PO) – u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňať osoba, ktorá koná v mene ADZ; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

O výpis z registra trestov požiada ústredie, ak na tento účel poskytne FO resp. osoba konajúca v mene ADZ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č.330/2007 Z. z. zákon o registri trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; číslo OP resp. číslo pasu; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko oboch rodičov). V prípade, že tieto údaje neposkytne, žiadosť o výpis z registra trestov si podáva FO.

PO, ktorá žiada o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ (ďalej len „žiadateľ“), podáva žiadosť na ústredie elektronicky do elektronickej schránky. Ide o „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre právnickú osobu“.

Za elektronické podanie sa považuje podanie žiadosti o vydanie povolenia na výkon ADZ spolu so všetkými prílohami, podané prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronickým podaním je podanie, ak sú žiadosť a aj všetky  prílohy podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

FO môže podať žiadosť aj poštou, prípadne do podateľne ústredia prostredníctvom formuláru „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre fyzickú osobu“, na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ  obsahuje nasledovné údaje:

 • ak je žiadateľom fyzická osoba:

- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu FO;

- adresu sídla ADZ;

- okruh spolupracujúcich subjektov;

- okruh zamestnaní (špecifikovaný na pracovné pozície podľa SK NACE a SK ISCO 08), na ktoré budú prideľovaní dočasní agentúrni zamestnanci;

- kraj alebo kraje, v ktorých FO bude vykonávať svoju činnosť.

 • ak je žiadateľom právnická osoba:

- názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti;

- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby, ktorá koná v mene ADZ;

- adresu sídla ADZ;

- okruh spolupracujúcich subjektov;

- okruh zamestnaní (špecifikovaný na pracovné pozície podľa SK NACE a SK ISCO 08), na ktoré budú prideľovaní dočasní agentúrni zamestnanci;

- kraj alebo kraje, v ktorých PO bude vykonávať svoju činnosť.

 

K žiadosti žiadateľ predloží nasledujúce doklady:

            ak je žiadateľom fyzická osoba:

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. údaje o fyzickej osobe potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývka osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; číslo OP resp. číslo pasu; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko oboch rodičov);
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania  druhého stupňa – overená kópia;
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov;
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči FO nemá evidované nedoplatky
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči FO evidované nedoplatky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistné na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že FO nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti.

Podmienky požadované voči žiadateľovi, v zmysle § 70 ods. 7 písm. a), b), c)  zákona o službách zamestnanosti (potvrdenie z daňového a colného úradu, potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne aj potvrdenie inšpektorátu práce), na ktorých zisťovanie a preukazovanie splnenia sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, zisťuje ústredie. Finančné riaditeľstvo, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok. Splnenie uvedených podmienok  môže žiadateľ preukázať aj sám.

 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru-čestné prehlásenie,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ - čestné prehlásenie s priložením inventáru,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ - formou organizačnej štruktúry jednotlivých pozícií – čestné prehlásenie, kto bude zabezpečovať činnosť agentúry po personálnej stránke,
 • okruh spolupracujúcich subjektov- zoznam zamestnávateľov, ku ktorým bude ADZ prideľovať dočasných agentúrnych zamestnancov.

             ak je žiadateľom právnická osoba:

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, týkajúce sa osoby konajúcej v mene ADZ (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; číslo OP resp. číslo pasu; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko oboch rodičov),
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa osoby, ktorá koná v mene ADZ  – overená kópia,
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči PO nemá evidované nedoplatky,
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
 • o tom, že nemajú voči PO evidované nedoplatky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistné na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom , že PO nebola uložená pokuta za porušenie zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti.

Podmienky požadované voči žiadateľovi, v  zmysle § 70 ods. 7 písm. a), b), c)  zákona o službách zamestnanosti (potvrdenie z daňového a colného úradu, potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne aj potvrdenie inšpektorátu práce ); na ktorých zisťovanie a preukazovanie splnenia sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, zisťuje ústredie. Finančné riaditeľstvo, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok. Splnenie uvedených podmienok  môže žiadateľ preukázať aj sám.

 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru – čestné prehlásenie,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ - čestné prehlásenie s priložením inventáru,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ - formou organizačnej štruktúry jednotlivých pozícií – čestné prehlásenie, kto bude zabezpečovať činnosť agentúry po personálnej stránke,
 • okruh spolupracujúcich subjektov - zoznam zamestnávateľov, ku ktorým bude ADZ prideľovať dočasných agentúrnych zamestnancov.

Ak žiadateľ v konaní o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ poverí zastupovaním ďalšiu osobu, k žiadosti je potrebné pripojiť úradne overené plnomocenstvo na zastupovanie.

Ústredie posúdi žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ. V prípade, ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo nie sú priložené požadované doklady, vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie chýbajúcich náležitostí v stanovenej lehote. Súčasne ho poučí, že ak neodstráni nedostatky podania, konanie vo veci vydania  povolenia zastaví. 
Na konanie podľa § 12 písm. l) bod 1 zákona o službách zamestnanosti sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Ústredie na základe podanej žiadosti pre ADZ povolenie na ADZ vydá, zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na ADZ alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na ADZ.

Za žiadosť ADZ o pozastavenie alebo zrušenie povolenia na výkon činnosti sa poplatok neplatí.

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na ADZ sa platí poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť VIII Finančná správa a obchodná činnosť, položka 150b.

 

VÝŠKA SPRÁVNYCH POPLATKOV:

vydanie povolenia na  činnosť ADZ

pre fyzickú osobu       .................................................     500 eur

pre právnickú osobu   .................................................  1 000 eur

 

 zmena povolenia na  činnosť ADZ      

pre fyzickú osobu       .................................................    250  eur

pre právnickú osobu   .................................................    500  eur

vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť ADZ  .......      5  eur

 

Správny poplatok  je potrebné uhradiť na základe platobného predpisu, ktorý ústredie vystaví po predložení žiadosti o vydanie, zmenu povolenia ADZ alebo vydanie duplikátu .

Povinnosti ADZ v súlade so zákonom o službách zamestnanosti:

 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,
 • viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov v rozsahu údajov určených zákonom o službách zamestnanosti:
 1. meno priezvisko,
 2. rodné číslo, resp. iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo štátneho príslušníka tretej krajiny
 3. pohlavie
 4. adresa trvalého pobytu,
 5. adresa miesta pobytu na území SR, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo štátneho príslušníka tretej krajiny
 6. adresa bydliska mimo územia SR ak ide o občana členského štátu Európskej únie, resp. štátneho príslušníka tretej krajiny, názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie, resp. štátny príslušník tretej krajiny občanom
 7. obdobie trvania pracovného pomer s ADZ
 8. názov ,sídlo, IČO organizácie, druh ekonomickej činnosti užívateľského zamestnávateľa
 9. názov a kód zamestnania počas dočasného pridelenia podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní ( SK ISCO-08 )
 10. obdobie trvania dočasného pridelenia
 11. dátum predčasného ukončenia dočasného pridelenia
 • poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho roka.

POZOR:

Za rok 2022  predloží ADZ správu na formulári vzor ktorého určilo ústredie, a to do 31.3.2023. Od 1.1.2023 nastala novelou zákona o službách zamestnanosti zmena, za rok 2023 bude ADZ predkladať správu o svojej činnosť výlučne elektronicky, prostredníctvom elektronického formuláru zaslaného do informačného systému na účel služieb zamestnanosti a ktorý bude obsahovať údaje v určenom rozsahu (nový portál https://poskytovatel.gov.sk/). Povinnosť poskytovať správu o svojej činnosti  sa vzťahuje na ADZ aj v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka nepridelila žiadneho dočasného agentúrneho zamestnanca.

Údaje o dočasne pridelených zamestnancoch môže ADZ nahrávať do informačného systému priebežne.

 • disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok,
 • dočasne prideľovať agentúrnych zamestnancov,
 • vymazať vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii dočasných agentúrnych zamestnancov podľa § 31 ods. 1 písm. f) po splnení účelu podľa § 31 ods. 1 písm. g).

Zároveň je ADZ povinná riadiť sa platnou legislatívou.

Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na ADZ v zmysle §31 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti môžu podať:

 • príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,
 • príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
 • príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinnosti odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
 • občan, ktorý bol činnosťou ADZ poškodený.

Na základe vyššie podaných návrhov ústredie môže ADZ činnosť pozastaviť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti ADZ. 

Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti ADZ, ak ADZ:

 • neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
 • nesplnila povinnosť viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov, neposkytla ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, nedisponovala vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur alebo v správe uviedla nepravdivé údaje,
 • bola jej uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 31 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti na návrh vyššie uvedených subjektov alebo z dôvodu neplnenia si zákonných povinností, ústredie vydá nové povolenie na ADZ najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na ADZ.

ADZ, vykonávajúca svoju činnosť najmenej tri roky, môže dočasne prideliť k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce aj štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, avšak len v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily podľa samosprávnych krajov, Zoznam týchto zamestnaní ústredie na svojom webovom sídle zverejňuje a štvrťročne aktualizuje. Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje  dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa Zákonníka práce a  zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

V ZMYSLE § 58 ZÁKONNÍKA PRÁCE:

Zamestnávateľ alebo ADZ sa  môže  so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len "užívateľský zamestnávateľ").

V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi ADZ a zamestnancom sa ADZ zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.

Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi ADZ a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo ADZ počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom; vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene ADZ.

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady ADZ, ktorá zamestnanca dočasne pridelila. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:

 • pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky,
 • mzdové podmienky,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,
 • ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,
 • právo na kolektívne vyjednávanie,
 • podmienky stravovania.

Ak ADZ, ktorá zamestnanca dočasne pridelila, uhradila zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak. 

Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok. Každú zmenu je ADZ povinná zaznamenať v IS.

Užívateľský zamestnávateľ poskytuje ADZ informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec pridelený agentúrou dočasného zamestnávania,

 1. informuje dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných pracovných miestach tak, aby im bola poskytnutá rovnaká príležitosť ako ostatným zamestnancom získať trvalé zamestnanie,
 2. zabezpečí dočasným zamestnancom prístup k svojim sociálnym službám, za rovnakých podmienok ako svojim zamestnancom, ak tomu nebránia objektívne dôvody,
 3. umožní dočasným zamestnancom prístup k vzdelávaniu rovnako ako svojim zamestnancom,
 4. poskytuje zástupcom zamestnancov informácie o využívaní dočasných zamestnancov v rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti. 

 

Dočasní zamestnanci sa započítavajú na účely voľby zástupcov zamestnancov podľa § 233 ods. 2 a 3.

V ZMYSLE § 58a ZÁKONNÍKA PRÁCE :

ADZ sa môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca
na výkon práce. 

Dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne prideleného zamestnanca,
 2. druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane predpokladov na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú,
 3. dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
 4. miesto výkonu práce,
 5. deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa,
 6. pracovné podmienky, vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa,
 7. podmienky, za ktorých môže zamestnanec alebo užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia,
 8. číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa ADZ vydalo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Dohoda medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom o dočasnom pridelení zamestnancov musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

ADZ je povinná na požiadanie užívateľskému zamestnávateľovi bezodkladne poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol skontrolovať, či ADZ dodržiava povinnosť podľa § 58 ods. 9 druhej vety vo vzťahu k mzdovým podmienkam zamestnancov, ktorí k nemu boli dočasne pridelení, a na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol splniť povinnosť podľa § 58 ods.10 prvej vety. ADZ poskytuje užívateľskému zamestnávateľovi osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa prvej vety.

V ZMYSLE § 58b ZÁKONNÍKA PRÁCE:

Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení ADZ alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné.

  

Dátum vytvorenia stránky: 21.12.2009
Dátum aktualizácie: 19.02.2024

Tlačiť