Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Agentúry dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania –  (ďalej len „ADZ“) -  § 29  zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)-  je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného predpisu. Ak sa nepreukáže inak, za dočasné pridelenie podľa prvej vety sa považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti ADZ, na základe iného právneho vzťahu ako je vzťah založený podľa osobitného predpisu pre inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu ak

a) iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá zamestnancom ADZ pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny,

b) táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a

c) ide o činnosť, ktorú má iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

O dočasné pridelenie nejde, ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodol s agentúrou dočasného zamestnávania alebo s agentúrami dočasného zamestnávania dočasné pridelenie toho istého zamestnanca v rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako päťkrát s výnimkou dôvodu uvedeného v osobitnom predpise, opätovné dočasné pridelenie je pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia. VF prípade podľa prvej vety zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a ADZ a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom.

ADZ nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia; za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže ADZ od užívateľského zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške.

Právnická alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť ADZ, ak má na túto činnosť povolenie (ďalej len „povolenie na ADZ“), vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) , ktoré sa vydáva na dobu neurčitú.

Povolenia na vykonávanie činnosti ADZ vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považujú v zmysle § 72a ods.4 zákona o službách zamestnanosti za povolenia vydané na dobu neurčitú.

Ústredie nevydá povolenie na vykonávanie činnosti ADZ právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má priznané postavenie sociálneho podniku.

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Činnosť ADZ môže vykonávať :

fyzická osoba – ak je bezúhonná, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má na túto činnosť vydané povolenie;

právnická osoba – u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňať osoba, ktorá koná v mene ADZ; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ (ďalej len „žiadateľ“), podáva žiadosť na ústredie poštou alebo osobne v podateľni ústredia na tlačive „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre fyzickú osobu“ alebo  „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre právnickú osobu“.

Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.

Žiadateľ v žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ  uvedie:

ak je žiadateľom fyzická osoba:

- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby;

- doklady  o dosiahnutom stupni vzdelania ;

- kraj alebo kraje, v ktorých fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť;

- adresu sídla ADZ;

- okruh zamestnaní, na ktoré budú prideľovaní dočasní agentúrni zamestnanci;

ak je žiadateľom právnická osoba:

- názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti;

- doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene ADZ;

- kraj alebo kraje, v ktorých právnická osoba bude vykonávať svoju činnosť;

- adresu sídla ADZ;

- okruh zamestnaní, na ktoré budú prideľovaní dočasní agentúrni zamestnanci.

K žiadosti žiadateľ predloží nasledujúce doklady:

 ak je žiadateľom fyzická osoba:

 • doklad o bezúhonnosti, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania  druhého stupňa – overená kópia;
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov;
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok;
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom , že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ,
 • okruh spolupracujúcich subjektov,
 • správny poplatok v hodnote  500 eur,

 ak je žiadateľom právnická osoba:

 • doklad o bezúhonnosti osoby, ktorá koná v mene ADZ, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa osoby, ktorá koná v mene ADZ  – overená kópia;
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov;
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok;
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom , že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ,
 • okruh spolupracujúcich subjektov,
 • správny poplatok v hodnote 1 000 eur.

V prípade, ak  žiadateľ - právnická osoba v konaní o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ poverí zastupovaním advokáta alebo inú osobu, k žiadosti pripojí úradne overené plnomocenstvo na zastupovanie.

Ústredie posúdi žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ. V prípade, ak neobsahuje predpísané náležitosti alebo nie sú priložené požadované doklady, vyzve žiadateľa k  ich odstráneniu v stanovenej lehote. Súčasne ho poučí, že ak neodstráni vady podania, konanie vo veci vydania  povolenia zastaví.    

Ústredie na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania povolenie na ADZ zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na ADZ alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na ADZ. Za žiadosť o pozastavenie alebo zrušenie povolenia na ADZ sa poplatok neplatí.

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na ADZ sa platí poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť VIII Finančná správa a obchodná činnosť, položka 150b.

Výška správnych poplatkov:

vydanie povolenia na  činnosť ADZ

pre fyzickú osobu       .................................................     500 eur

pre právnickú osobu   .................................................  1 000 eur

 zmena povolenia na  činnosť ADZ      

pre fyzickú osobu       .................................................     250  eur

pre právnickú osobu   .................................................     500  eur

vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť ADZ  ...     5 eur

 

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene úhrady správneho poplatku:

Dňom  31.3.2016 bol ukončený predaj Nominálnych eKolkov, na úradoch ich poplatník bude môcť použiť do 30.4. 2016.

Dňom 1.4. 2016  je  zahájený predaj nového eKolku s QR kódom (tzv. Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) na 311 poštách vybavených fiškálnym modulom. Bližšie informácie nájde na  www.posta.sk  alebo www.elektronickekolky.sk

Správny poplatok  bude možné uhradiť na základe predpisu, ktorý vystaví Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny po predložení žiadosti o vydanie povolenia ADZ, zmene v povolení alebo vystavení duplikátu.

Povinnosti ADZ:

 • zabezpečovať ochranu osobných  údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa zákona č.428/2002 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie;
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť;
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti;
 • vytvoriť podmienky na výkon  kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly;
 • poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka; 
 • správu poskytuje aj v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka nepridelila žiadneho dočasného agentúrneho zamestnanca;
 • disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na ADZ môže podať:

 • príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,
 • príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
 • príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinnosti odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
 • občan, ktorý bol činnosťou ADZ poškodený.
 • Ústredie môže ADZ na základe vyššie podaných návrhov pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti ADZ. 

Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti ADZ, ak ADZ

 • neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
 • nesplnila povinnosť poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci  kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka alebo  nedisponovala vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur alebo v správe uviedla nepravdivé údaje,
 • porušila zákaz nelegálneho zamestnávania. 

Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na ADZ na návrh vyššie uvedených subjektov,  ústredie vydá nové povolenie na ADZ najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na ADZ.

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje  dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa Zákonníka práce a zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

 V zmysle § 58 Zákonníka práce :

Zamestnávateľ alebo ADZ sa  môže  so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len "užívateľský zamestnávateľ").

V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi ADZ a zamestnancom sa ADZ zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.

Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi ADZ a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo ADZ počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom; vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene ADZ.

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady ADZ, ktorá zamestnanca dočasne pridelila. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:

 • pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky,
 • mzdové podmienky,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,
 • ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,
 • právo na kolektívne vyjednávanie,
 • podmienky stravovania.

Ak ADZ, ktorá zamestnanca dočasne pridelila, uhradila zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak. 

Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok. 

Užívateľský zamestnávateľ poskytuje ADZ informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec pridelený ADZ,

a) informuje dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných pracovných miestach tak, aby im bola poskytnutá rovnaká príležitosť ako ostatným zamestnancom získať trvalé zamestnanie,

b) zabezpečí dočasným zamestnancom prístup k svojim sociálnym službám, za rovnakých podmienok ako svojim zamestnancom, ak tomu nebránia objektívne dôvody,

c) umožní dočasným zamestnancom prístup k vzdelávaniu rovnako ako svojim zamestnancom,

d) poskytuje zástupcom zamestnancov informácie o využívaní dočasných zamestnancov v rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti. 

Dočasní zamestnanci sa započítavajú na účely voľby zástupcov zamestnancov podľa § 233 ods. 2 a 3.

V zmysle § 58 a Zákonníka práce :

ADZ sa môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce. 

Dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať

a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne prideleného zamestnanca,

b) druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane predpokladov na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú,

c) dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,

d) miesto výkonu práce,

e) deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa,

f) pracovné podmienky, vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa,

g) podmienky, za ktorých môže zamestnanec alebo užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia,

h) číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa ADZ vydalo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Dohoda medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom o dočasnom pridelení zamestnancov musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

V zmysle § 58b Zákonníka práce:

ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení ADZ alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné. 

Tlačiť