Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Dňa 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sa sprostredkovanie zamestnania za úhradu stalo od 01.06.2010 živnosťou!

Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu pre fyzické a právnické osoby vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „Ústredie") do 31.05.2010 stratili platnosť dňa 31.12.2010!

Do 31.12.2010 mohlo Ústredie podľa § 27 ods. 2) písm. a) - d) zákona o službách zamestnanosti pozastaviť činnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu do odstránenia zistených nedostatkov a zrušiť povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu na základe návrhu oprávnených orgánov.

Dňa 01.05.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle uvedeného zákona môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 citovaného zákona, vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

S účinnosťou od 01.05.2013, sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 4 citovaného zákona. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a) názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

b) dĺžku trvania zamestnania,

c) druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,

d) spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

e) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu je povinný podľa § 25 ods. 5 citovaného zákona informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnávaním v zahraničí.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu - informácia

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu (ďalej len „sprostredkovateľ") je podľa § 25, § 28 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") povinný:

 • Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ") uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
 • názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 • dĺžku trvania zamestnania,
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,
 • Informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.
 • Viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
 • meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu.
 • Zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.

Podľa § 28 písm. b) zákona o službách zamestnanosti je sprostredkovateľ povinný poskytovať Ústrediu:

1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,

(Ústredie zabezpečilo aplikačné  programové vybavenie, ktoré umožňuje sprostredkovateľom zamestnania za úhradu s mesačnou periodicitou zadávať požadované údaje elektronicky cez internetovú aplikáciu umiestnenú na webovej stránke: www.eures.sk/szu/. Sprostredkovateľ sa prihlasuje do programu prostredníctvom vygenerovaného užívateľského mena a prístupového hesla, ktoré zaručuje ochranu osobných údajov občanov pri plnení si zákonnej povinnosti sprostredkovateľa.)

(Ústredie písomne informuje sprostredkovateľa zamestnania za úhradu o jeho povinnostiach a pri vzniku oprávnenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, zasiela písomnú informáciu s prihlasovacími údajmi do systému mesačného elektronického predkladania údajov.) 

2. správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roku - podľa § 28 písm. b bodu 2) zákona o službách zamestnanosti, bez vyzvania.

(V prípade ukončenia činnosti SZÚ v priebehu roka, sprostredkovateľ zasiela správu o svojej činnosti za príslušný rok bezprostredne po skončení vykonávania SZÚ.)

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto vyzýva všetkých sprostredkovateľov zamestnania za úhradu o zaslanie správy o svojej činnosti za rok 2017 najneskôr do 31.3. 2018, písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odbor sprostredkovateľských služieb, sekcie služieb zamestnanosti   
Špitálska č. 8
812 67 Bratislava,
 
alebo elektronicky na adresu:szu@upsvr.gov.sk

 

 

  

Tlačiť