Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) v prípade vykonávania činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ“) môže činnosť SZÚ vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba za nasledovných podmienok:

- má na činnosť SZÚ vydané oprávnenie podľa osobitného predpisu - zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (činnosť SZÚ je  viazanou živnosťou);

- má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa; u právnickej osoby túto   podmienku musí spĺňať zodpovedný zástupca.

Podľa zákona  o službách zamestnanosti môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3  vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu je povinný podľa § 25 ods. 5 citovaného zákona informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnávaním v zahraničí.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu - informácia

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu (ďalej len „sprostredkovateľ") je podľa § 25, § 28 zákona o službách zamestnanosti povinný:

 • Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ") uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
 • názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 • dĺžku trvania zamestnania,
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,
 • Informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.
 • Viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
 • meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu.
 • Zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.

Podľa § 28 písm. b) zákona o službách zamestnanosti je sprostredkovateľ povinný poskytovať Ústrediu:

 1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,

S účinnosťou od 1.1.2021 (v mesiaci február podávate hlásenia za mesiac január 2021) na zadávanie mesačných hlásení o sprostredkovaní zamestnania za úhradu je potrebné zasielať mesačné hlásenia o sprostredkovaní zamestnania za úhradu na formulári  „mesačné hlásenie SZÚ“ na e-mailovú adresu nahlasovanie.szu@upsvr.gov.sk najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje  po mesiaci, za ktorý hlásenie podávate.

 (Ústredie písomne informuje sprostredkovateľa zamestnania za úhradu o jeho povinnostiach a pri vzniku oprávnenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, zasiela písomnú informáciu o spôsobe podávania mesačných hlásení.) 

 1. správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roku - podľa § 28 písm. b bodu 2) zákona o službách zamestnanosti, bez vyzvania. Správu je možné zaslať do elektronickej schránky, poštou na adresu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, alebo na e-mailovú adresu katarina.svitkova@upsvr.gov.sk, kontakt: 02/20 455 890

(V prípade ukončenia činnosti SZÚ v priebehu roka, sprostredkovateľ zasiela správu o svojej činnosti za príslušný rok bezprostredne po skončení vykonávania SZÚ. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.12.2009
Dátum aktualizácie: 20.07.2021

Tlačiť