Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu pomôcky

Žiadosť o peňažný príspevok poskytovaný podľa zákona č. 447/2008 Z. z. úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny podáva fyzická osoba,  v prípade maloletého dieťaťa   fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

 

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3, jej rodné číslo, ak je pridelené. Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález okrem prípadov uvedených v § 11 ods. 7 a 8. Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. K žiadosti o peňažný príspevok podľa zákona patrí aj vyplnené tlačivo "Lekársky nalez" (príloha č. 1 vyššie citovaného zákona) doplnené o fotokópie odborných lekárskych nálezov od ošetrujúcich lekárov. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

 

V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti. Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom.

 

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok, okrem prípadov, kedy sa na  základe lekárskeho posudku nejedná o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. V týchto prípadoch je podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu lekársky posudok.  Tlačivo žiadosti a súvisiace tlačivá sú tu: Žiadosť o PP na kompenzáciu, Potvrdenie o podaní daňového priznaniaVyhlásenie o majetku.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
Dátum aktualizácie: 10.07.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac