Čo musím ako žiadateľ o príspevok splniť aby som sa mohol o príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím uchádzať?

Zamestnávateľ, ktorý požiadal o poskytnutie príspevku je povinný ku dňu podania žiadosti preukázať

  • splnenie daňových povinností,
  • splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  • skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácií, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní a
  • skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky (v prípade, že úrad postúpil nesplnený záväzok zamestnávateľa na vymáhanie Správe finančnej kontroly, je na zamestnávateľovi, aby preukázal, že svoj záväzok si splnil),
  • skutočnosť, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.

 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 16.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac