Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

ITMS2014+: 312041M679

Projekt

Zameranie projektu

Vytvorenie podmienok pre systémovú podporu ochrany detí pred násilím.

Národný projekt je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, útvary Policajného zboru SR, prokuratúra, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akreditované subjekty, obce, súdy ako aj ďalšie dotknuté subjekty) s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch.

Prostredníctvom národného projektu bol zavedený účinný a deťom dostupný nástroj pomoci deťom v krízových situáciách s celoslovenskou pôsobnosťou – Národnej linky na pomoc deťom v ohrození.

Spojiť sa s Národnou linkou na pomoc detí v ohrození je možné cez chat na webovej stránke alebo cez mobilnú aplikáciu.

Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

  Viacako

Koordinátorka ochrany detí pred násilím:   Mgr. Renáta Šmigová

Ústredie, práce sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie: Podpora ochrany detí pred násilím, Špitálska 8, 974 67 Bratislava

Pracovisko: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica

tel. +421 48 2441 614, mob. +421 915 284 493, e-mail: renata.smigova@upsvr.gov.sk

Ďalšie súvisiace informácie o ochrane detí:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

www.instagram.com/detstvo_bez_nasilia

https://detstvobeznasilia.gov.sk/kontakty-pomoci/bb#kontakty

narodny-projekt-podpora-ochrany-deti-pred-nasilim-1.pdf (gov.sk) [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2015
Dátum aktualizácie: 24.09.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac