Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

Členovia výboru:

PhDr. Lýdia Vajcíková; ÚPSVaR Banská Bystrica-riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

Tomáš Gbúr, MBA;  ÚPSVaR Banská Bystrica-riaditeľ úradu

Ing. Jana Moravčíková; ÚPSVaR Banská Bystrica-vedúca oddelania AOTP a ESF

Mgr. Jakub Gandošík; poslanec VÚC

Mgr. Ondrej Lunter; poslanec VÚC

Ing. Pavol Zajac; starosta obce Ľubietová

Ing., PhD. MArtina Kubišová; starostka obce Kynceľová

Ing. Juraj Sokol

Ing. Božena Richtrová; ved. personálneho odboru SHP Harmanec

Mgr. Pavel Kúš; MP OZ KOVO

Mgr. Dagmar Hrnčiarová; personalistka členka a výkonného výboru SOZ ZaSS  FNsP F.D.R. BB

Zamestnanec zodpovedný za agendu výboru pre otázky zamestnanosti:
Mgr. Ružena Paulusová, tel. 048/ 2440 450


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
Dátum aktualizácie: 30.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac