Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody02/B/§ 46/ zUoZ/2012
Zmluvná strana: Bc. Peter Franko - FORMATON
IČO zmluvnej strany:37552892
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi sluţieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4400,00 [$€-41B]
Naspäť

Print