Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
* povinný údaj


Sekcia služieb zamestnanosti

Odbor aktívnych opatrení na trhu práce a štátnej pomoci

Dagmar Slaná (02/20 444 897)

Odbor sprostredkovateľských služieb

Katarína Vrabková (02/20 444 860)

Odbor koordinácie národných projektov aktívnych opatrení na trhu práce a Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Andrej Žilla  (02/20 444 821)

Sekretariát sekcie
Dagmar Slaná (02/20 444 897)

Sekcia sociálnych vecí a rodiny 

Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Ing. Jana Kotesová (02/20 455 968)

Odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Zuzana Kulifajová (02/20 455 701)

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mgr. Daša Kostková (02/20 455 919)

Oddelenie poradensko-psychologických služieb

Mgr. Daša Kostková (02/20 455 919)

Centrá pre deti a rodiny

Mgr. Eva Tubler (02/20 455 921)

Sekretariát sekcie
Mgr. Eva Tubler (02/20 455 921)

Sekcia ekonomiky
sekretariát sekcie:
Mgr. Romana Lihotská (02/20 441 813)

Odbor kontroly
sekretariát:
Iveta Csernoková (02/20 441 803)

Kontakt pre médiá:

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Mgr. Magdaléna Chaľová

Ing. Marianna Šebová

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť jednotnú emailovú adresu:
media@upsvr.gov.sk

Tlačiť