Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
 
* povinný údaj


SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Sekretariát  Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor aktívnych opatrení na trhu práce  Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor sprostredkovateľských služieb Katarína Vrabková 02/20 444 860

 

SEKCIA SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Sekretariát  Mgr. Vanda Hlinková 02/20 455 921
Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Silvia Gačová 02/20 455 919
Oddelenie poradensko-psychologických služieb PhDr. Daniel Ferkodič 02/20 455 946
Oddelenie národnej linky na pomoc deťom v ohrození Mgr. Ján Bolješík 0917 532 025
Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím Mgr. Mária Turčeková 02/20455 804
Oddelenie špecializovaných činností Silvia Gačová 02/20 455 919
Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok Hana Franková

02/20455 837

Odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Zuzana Kulifajová 02/20 455 701
Oddelenie bezplatného dlhového poradenstva Darina Halászová 02/20 431 024
Oddelenie rodinného poradenstva Eva Rückschlossová 02/20 444 827

 

SEKCIA EKONOMIKY

Sekretariát 

Lucia Lujza 

Martešíková

 02/20 441 813

SEKCIA RIADENIA PROJEKTOV ESF a IROP

Sekretariát  Bc. Jarmila Plank 02/20 444 821
Odbor národných projektov sociálnych
 vecí a rodiny 
Mgr. Barbora Wilmot 02/20 455 810
Odbor národných projektov služieb zamestnanosti 
Referát IROP
Referát FEAD

ODBOR KONTROLY, SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

Sekretariát 

Iveta Csernoková

02/20 441 803

Kontakt pre médiá - tlačové a komunikačné oddelenie:

Mgr. Iveta Dorčáková

Ing. Marianna Šebová

Mgr. Jakub Mendel

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť emailovú adresu: media@upsvr.gov.sk

Tlačiť