Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
* povinný údaj


SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Sekretariát  Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor aktívnych opatrení na trhu práce a štátnej pomoci Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor sprostredkovateľských služieb Katarína Vrabková 02/20 444 860
Odbor koordinácie národných projektov aktívnych opatrení na trhu práce a Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí Mgr. Mária Kašáková 02/20 444 821

 

SEKCIA RODINY

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Daša Kostková  02/20 455 919
Oddelenie poradensko-psychologických služieb Mgr. Daša Kostková  02/20 455 919
Centrá pre deti a rodiny Mgr. Daša Kostková   02/20 455 919

 

SEKCIA SOCIÁLNYCH VECÍ 

Sekretariát Mgr. Eva Tubler  02/20 455 921
Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok Ing. Jana Kotesová 02/20 455 968
Odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Zuzana Kulifajová 02/20 455 701


SEKCIA EKONOMIKY

Sekretariát Mgr. Romana Lihotská  02/20 441 813

ODBOR KONTROLY

Sekretariát Iveta Csernoková  02/20 441 803

Kontakt pre médiá:

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Mgr. Magdaléna Chaľová

Ing. Marianna Šebová

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť jednotnú emailovú adresu: media@upsvr.gov.sk

Tlačiť