EURES

Dôležité informácie týkajúce sa obmedzení pracovnej mobility v rámci nájdete na stránke EURES.“

EURES (Európske služby  zamestnanosti)

Hlavnou úlohou siete EURES (EURopean Employment Services) je  uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska a zabezpečenie rovnosti príležitostí všetkým občanom Únie postupnou unifikáciou právnych predpisov v oblasti pracovného práva. 

Sieť EURES tvoria poradcovia vyškolení Európskou komisiou, ktorí poskytujú záujemcom o prácu v Európe komplexnú pomoc, informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. Európskym zamestnávateľom so záujmom o pracovníkov z krajín EÚ/EHP a zo Švajčiarska ponúka sieť EURES profesionálne poradenstvo a pomoc pri nábore.

Činnosť siete EURES na Slovensku sa datuje od 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce nielen prostredníctvom poradcov, ale aj EURES kontaktných osôb.

Nezastupiteľné postavenie má EURES v cezhraničných regiónoch, kde okrem štandardných služieb poskytuje predovšetkým poradenstvo zamerané na práva a povinnosti cezhraničných pracovníkov, ktorí pracujú v jednom členskom štáte, ale žijú v susednej krajine, do ktorej sa každodenne alebo minimálne raz týždenne vracajú.

Čo EURES ponúka?

EURES ponúka svojim klientom databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej EÚ, informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine. Všetky tieto informácie sú dostupné na portáloch www.eures.skwww.eures.europa.eu .                                      

Na  oboch portáloch je možná registrácia, ktorá ale nie je podmienkou využitia služieb siete. Sprístupnenie životopisu uchádzača na európskom portáli registrovaným zamestnávateľom však významne zvyšuje šancu na úspešné umiestnenie na európskom trhu práce.

Virtuálny priestor na spájanie zamestnávateľov s uchádzačmi o prácu vytvára portál medzinárodných online búrz práce  www.europeanjobdays.eu.  Registrácia na ňom je bezplatná, rovnako aj účasť na jednotlivých podujatiach organizovaných sieťou EURES. Záujemcovia o prácu sa po vytvorení osobného profilu môžu zúčastňovať vybraných búrz práce a výberových pohovorov so zamestnávateľmi.

Ste uchádzač o prácu?

Na hľadanie pracovných príležitostí v Európe môžete využiť slovenský aj európsky portál siete EURES. Pozrite si informácie o živote a práci v jednotlivých krajinách EÚ/EHP. Na vybrané pracovné miesta reagujte podľa pokynov, a  to zaslaním životopisu v požadovanom jazyku. Pri jeho tvorbe vám poradíme. Príležitosti, ktoré Európa ponúka mladým ľuďom, nájdete v sekcii Mladí. Máte otázky alebo nejasnosti, potrebujete poradiť? Kontaktujte EURES poradcu.

Ste zamestnávateľ?

Ak hľadáte vhodných zamestnancov v krajinách EÚ/EHP, EURES vám ponúka možnosť bezplatnej inzercie voľných pracovných miest, asistovanie pri výberových a náborových aktivitách, účasť na medzinárodných burzách práce, prístup k životopisom uchádzačov, odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov, informácie o živote a práci v európskych krajinách a špeciálne poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch. Prečítajte si informácie o podmienkach spolupráce alebo kontaktujte EURES poradcu.

Sledujte aktuálne informácie!

EURES vám prináša aktuálne informácie o nových príležitostiach, situácii na trhu práce, projektoch alebo službách.

Sledujte EURES Slovensko na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Pozrite si zaujímavé videá na YouTube kanáli siete EURESEURES Slovakia.

Výzva - Staňte sa členmi alebo partnermi siete EURES

 

Financovanie aktivít siete EURES realizovaných v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji spadá pod Národný projekt „Spoločne hľadáme prácu II“ a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Kód projektu v ITMS2014+: 312031AUX6

www.employmnet.gov.skwww.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2010
Dátum aktualizácie: 26.08.2021

Tlačiť