EURES

EURES                                                                 


Dôležité informácie týkajúce sa obmedzení pracovnej mobility v rámci EÚ.

Nájdete na stránke EURES

EURES (European Employment Services – Európske služby zamestnanosti) je európska sieť založená a koordinovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. EURES poskytuje bezplatné služby klientom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku a bezplatný servis zamestnávateľom, ktorí hľadajú pracovné sily v rámci týchto krajín.

V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004, vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov vyškolených Európskou komisiou a kontaktných osôb na všetkých 46 úradoch práce.

Sieť EURES disponuje databázou voľných pracovných miest dostupnou na portáli www.eures.sk a európskom portáli www.eures.europa.eu. Okrem pracovných miest disponujú EURES poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce, o registračných procedúrach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy klientov o práci v zahraničí.

Najvýznamnejšie aktivity siete EURES podľa cieľových skupín:

I. Uchádzači o zamestnanie

Burzy práce

Burzy práce  sú výbornou príležitosťou pri hľadaní zamestnania v zahraničí. Uchádzačom umožňujú priamy kontakt so zamestnávateľmi ponúkajúcimi voľné pracovné miesta. EURES poradcovia z členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska prezentujú informácie o životných a pracovných podmienkach, poskytujú poradenské služby a informácie o voľných pracovných miestach v krajine, do ktorej sa plánuje klient presťahovať za prácou. Sieť EURES každoročne organizuje burzy práce Rakúsko-Nemecký Deň, European Job Days v rámci burzy práce Job Expo a už niekoľko rokov vystupuje ako exkluzívny partner veľtrhu práce Profesia days.

Online burzy práce

Záujemcovia o prácu v zahraničí majú možnosť uchádzať sa o pracovné pozície virtuálnou formou, prostredníctvom online búrz práce. Na portáli www.europeanjobdays.eu je možné okrem voľných pracovných miest získať množstvo praktických informácií a rád o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku. Stačí sa zaregistrovať, vytvoriť si profil a dohodnúť si výberový pohovor počas vybranej burzy práce.

Výberové pohovory

Záujemcom o prácu v zahraničí poskytuje sieť EURES osobný kontakt so  zamestnávateľmi z krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informuje ich o aktuálnych voľných pracovných miestach a poskytuje odborné poradenstvo z oblasti životných a pracovných podmienok. V prípade potreby EURES poradcovia asistujú pri tvorbe životopisu.

Registrácia životopisu záujemcov o prácu v zahraničí na portáli www.eures.europa.eu

Zaregistrovaním životopisu, ktorý je k dispozícii zamestnávateľom z celej Európy, zvyšujú záujemcovia o zamestnanie šancu na nájdenie vhodnej pracovnej pozície podľa svojich požiadaviek.

II. Zamestnávatelia

Sieť EURES asistuje zamestnávateľom pri hľadaní pracovníkov na obsadenie svojich voľných pracovných miest a poskytuje užitočné informácie o nábore na európskom pracovnom trhu. Ďalej ponúka zamestnávateľom spracovanie pracovných ponúk, bezplatné inzerovanie voľných pracovných miest v celej Európe, asistovanie pri výberových a náborových aktivitách, účasť na Medzinárodných burzách práce, prístup k životopisom, odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnancov, informácie o živote a práci v európskych krajinách a špeciálne poradenstvo pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch.

III. Študenti a mladí

Sieť EURES Slovensko  sa snaží dostať do povedomia mladých ľudí ešte pred ich vstupom na trh práce.  EURES poradcovia sa pravidelne zúčastňujú stretnutí so študentmi stredných a vysokých škôl v rámci svojich regiónov, za účelom poskytovania informácií o  aktivitách a fungovaní spoločného trhu práce krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.

Pre mladých ľudí vo veku 18 – 35 rokov, ktorí majú problém sa uplatniť vo svojej krajine a sú ochotní presťahovať sa do iného členského štátu EÚ za prácou, odbornou alebo učňovskou prípravou aspoň na šesť mesiacov, ponúka sieť EURES program Your First Eures Job, prostredníctvom ktorého je možné získať finančnú podporu pri vycestovaní na výberový pohovor do zahraničia, ale aj na pokrytie nákladov spojených s prípravou (napr. jazykové kurzy), uznaním kvalifikácie a sťahovaním.

Viac informácií o službách siete EURES nájdete na portáli www.eures.sk.

IV. Výzva - Staňte sa členmi alebo partnermi siete EURES

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi o členstvo alebo partnerstvo siete EURES subjekty verejného sektora, subjekty súkromného sektora, ako aj subjekty tretieho sektora (napr. neziskové organizácie, občianske združenia, združenia právnických osôb), ktoré zákonným spôsobom pôsobia na území Slovenskej republiky v oblasti uľahčovania vykonávania voľného pohybu pracovníkov v EÚ a podpory pracovnej mobility v EÚ minimálne 2 roky pred podaním žiadosti o členstvo alebo partnerstvo v sieti EURES a sú zodpovedné za niektorú z týchto činností:

1.Poskytovanie informačných, poradenských a/alebo náborových činností pre uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, pracovníkov a/alebo zamestnávateľov,

2.Spracovanie voľných pracovných miest a životopisov,

3.Podpora pre cieľové skupiny pracovníkov po nábore, resp. umiestnení v zahraničí.

Členom siete EURES sa môžu stať organizácie, ktoré zákonným spôsobom pôsobia v členskom štáte a zaviažu sa plnením povinností, ktoré vyplývajú z členstva v sieti EURES. (cit. príslušných ustanovení „Nariadenia“).

Partnerom siete EURES sa môžu stať organizácie, ktoré zákonným spôsobom pôsobia v členskom štáte požiadajú o partnerstvo v zmysle „Nariadenia“.

Výzva na vyjadrenie záujmu o členstvo/partnerstvo v sieti EURES.

Financovanie všetkých aktivít siete EURES realizovaných v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji spadá pod Národný projekt „Spoločne hľadáme prácu“ a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kód projektu v ITMS2014+ : 312031D033

www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2010
Dátum aktualizácie: 10.07.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac