Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020

                

 

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci  2014 – 2020

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05FMOP001 z 11. decembra 2014 schválila Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci („OP FEAD“) na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“) plní úlohu riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu pre OP FEAD.

Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.439 z 3. septembra 2014 k návrhu OP FEAD.

Prijímateľom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVR“), ktoré je subjektom verejnej správy a rozpočtovou organizáciou MPSVR SR.

ÚPSVR je orgánom štátnej správy zabezpečujúcim výkon miestnej štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. ÚPSVR ako prijímateľ pomoci realizuje opatrenia na základe Dohody o realizácii OP FEAD uzatvorenej s MPSVR SR.

 

Pomoc sa realizovala počas programového obdobia 2014 – 2020 prostredníctvom 4 opatrení vychádzajúcich z OP FEAD:

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.10.2015
Dátum aktualizácie: 03.01.2024

Tlačiť