1/2012 Zmluva č. 1/2012 O poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2012
Zmluvná strana: DRaK, o.z.
IČO zmluvnej strany:37793012
Názov zmluvy/dohody:Zmluva č. 1/2012 O poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť