Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Pracovná dovolenka

Pracovnú dovolenku možno označiť za projekt, ktorý vznikol na základe zmlúv medzi jednotlivými krajinami. Jej hlavným cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú vycestovať do inej krajiny spoznať nové kultúry a umožniť im počas ich pobytu študovať a zároveň  krátkodobo vykonávať zárobkovú činnosť. Slovenská republika má v súčasnosti uzatvorené takéto zmluvy s Kanadou a Novým Zélandom. Ďalej Slovenská republika podpísala s Taiwanom memorandum o realizácii projektu pracovnej dovolenky. Jednotlivé zmluvy, resp. memorandum detailne špecifikujú podmienky za akých môže byť pracovná dovolenka realizovaná.

Všeobecné podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať pre účasť na pracovnej dovolenke v zahraničí:

 • štátny občan zmluvnej strany
 • vek 18-35 rokov
 • nie je sprevádzaný závislými osobami
 • dostatočné finančné prostriedky na pokrytie počiatočných nákladov v hostiteľskej krajine
 • dostatočné finančné prostriedky, ktoré mu zabezpečia odchod z hostiteľskej krajiny
 • zabezpečené komplexné zdravotné poistenie na celý svoj pobyt v hostiteľskej krajine
 • uhradenie príslušného poplatku za udelenie národného víza
 • splnenie zdravotných a morálnych požiadaviek hostiteľskej krajiny
 • doposiaľ sa nezúčastnil pracovnej dovolenky

Po splnení stanovených podmienok je vybraným uchádzačom udelené vízum v trvaní 12 mesiacov na pobyt v hostiteľskej krajine.

 

Zmluva medzi Slovenskou Republikou a Kanadou

Dňa 1.7.2011 sa stala účinnou zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých (Zbierka zákonov SR č. 171/2011 Z. z., www.zbierka.sk/sk/predpisy/171-2011-z-z.p-34128.pdf [ PDF]), ktorej cieľom je umožniť občanom zmluvných strán vstup do hostiteľskej krajiny za účelom:

 • doplnenia  vyššieho odborného vzdelania, univerzitného vzdelania, odbornej prípravy so stážou
 • pracovného pobytu a získania pracovných skúseností
 • zdokonalenia vedomostí o kultúre a spoločnosti druhého zmluvného štátu

Oprávneným občanom zmluvných strán sa udeľuje doklad zabezpečujúci im vstup a pobyt po dobu v trvaní najviac  jedného roka. V prípade Slovenskej republiky je týmto dokladom dlhodobé vízum s odkazom na túto zmluvu, v prípade Kanady je ním odporúčajúci list a vízum, ak sa vyžaduje. Zmluvné strany si každoročne recipročne určia počet uchádzačov, ktorí môžu využiť túto zmluvu. Občania, ktorí spĺňajú požiadavky tejto zmluvy a ktorým bol udelený doklad zabezpečujúci im vstup do hostiteľskej krajiny získajú po príchode na toto územie bez ohľadu na situáciu na trhu práce, povolenie na zamestnanie platné na celom území krajiny počas ich povoleného pobytu.

Ďalšie informácie o tomto projekte nájdete na http://www.cic.gc.ca/iec-eic/

 

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom

Dňa 17.4.2012 sa stala účinnou zmluva medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky (Zbierka zákonov SR č. 159/2012 Z.z., www.zbierka.sk/sk/predpisy/159-2012-z-z.p-34709.pdf [ PDF]), ktorej cieľom je umožniť občanom zmluvných strán vstup do hostiteľskej krajiny za účelom dovolenky v krajine so zamestnaním a štúdiom, ktoré je skôr príležitostným ako hlavným cieľom pobytu. Oprávneným občanom zmluvných strán sa udeľuje doklad zabezpečujúci im vstup a pobyt po dobu v trvaní jedného roka. V prípade Slovenskej republiky je týmto dokladom dočasné vízum, v prípade Nového Zélandu je ním národné vízum, pričom každá zo zmluvných strán vydá v priebehu kalendárneho roku povolenie na pobyt 100 vybraným uchádzačom. Hostiteľské krajiny sú povinné občanom vysielajúcej krajiny, ktorí splnili požiadavky a ktorým bol udelený doklad zabezpečujúci ich pobyt v tejto krajine  umožniť zdržiavať sa tu, študovať a zamestnať sa po dobu nepresahujúcu jeden rok. Hostiteľská krajina však neumožňuje občanovi vysielajúcej krajiny vykonávať dlhodobé zamestnanie ani zapojiť sa do pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa na obdobie presahujúce 6 mesiacov počas ich pobytu v tejto krajine.

Ďalšie informácie o tomto projekte  nájdete na Slovakia Working Holiday Visa: Visa details | Immigration New Zealand

*

Memorandum medzi Slovenskou republikou a Taiwanom

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 424 zo dňa 27.8.2014 nadobudlo účinnosť Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a Taiwanom, čím došlo k schváleniu podmienok pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu a Slovenska. Tento program umožní mladým ľuďom z Taiwanu a Slovenskej republiky spoznávať hostiteľské krajiny, zároveň tu študovať a vykonávať zárobkovú činnosť. V rámci tohto programu môžu mladí ľudia vo veku od 18-35 rokov za zjednodušených procedurálnych podmienok vstúpiť na územie hostiteľského štátu a uskutočniť tam pobyt po dobu do jedného roka. Každá zo zmluvných strán vydá v priebehu kalendárneho roku povolenie na pobyt 100 vybraným uchádzačom Oprávnený občan z vysielajúcej krajiny môže vykonávať zamestnanie v hostiteľskej krajine v dobe nepresahujúcej 6 mesiacov. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch zmlúv toto memorandum nemá povahu medzinárodnej zmluvy.

Ďalšie informácie o tomto projekte  nájdete na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-schvalila-podmienky-pracovnej-dovolenky-pre-mladych-z-taiwanu-a-sr-1

 

Memorandum medzi Slovenskou republikou a Austráliou

Dňa 27. mája 2015 bolo v Canberre podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o programe pracovnej dovolenky (ďalej len „memorandum o porozumení“). Cieľom memoranda o porozumení je uľahčiť nevyhnutné procedúry pre vstup a pobyt štátnych príslušníkov Slovenskej republiky resp. Austrálie na území druhého štátu, ktorí sú vo veku od 18 do 30 rokov, a ktorých úmyslom je stráviť dovolenku na území druhého štátu, pričom majú možnosť sa dočasne zamestnať a študovať na území druhého štátu, avšak musí ísť iba o sprievodné aktivity ich pobytu. Na základe predmetného memoranda o porozumení môžu využiť štátni občania Slovenskej republiky možnosť programu pracovnej dovolenky na území Austrálie. V rámci tohto programu môžu mladí ľudia vo veku od 18-30 rokov za zjednodušených procedurálnych podmienok vstúpiť na územie hostiteľského štátu a uskutočniť tam pobyt po dobu do jedného roka. Každá zo zmluvných strán vydá v priebehu kalendárneho roku povolenie na pobyt 200 vybraným uchádzačom.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 465 zo dňa 26.8.2015 nadobudol účinnosť návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Austrálie na území Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie o tomto projekte  nájdete na:

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=vlada-schvalila-program-pracovnej-dovolenky-pre-mladych-z-australie

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/462-#

Program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Japonska

Vláda dňa 18.5.2016 uznesením č. 186/2016 schválila program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Japonska na území Slovenskej republiky. Cieľom programu pracovnej dovolenky je vzájomné uľahčenie procedúr pre vstup a pobyt občanov Slovenskej republiky resp. Japonska na území druhého štátu, ktorí sú vo veku 18 - 30 rokov vrátane. Hlavným cieľom účastníkov tohto programu je stráviť dovolenku na území druhého štátu, pričom majú možnosť sa príležitostne zamestnať, prípadne sa môžu prihlásiť na krátkodobé jazykové kurzy a/alebo podobné kurzy na spoznávanie kultúry a bežného života druhého štátu. Program pracovnej dovolenky sa začne vykonávať od 1. júna 2016. Počet víz vydávaných v rámci programu pracovnej dovolenky na programový rok 2017 bude 400. V období začínajúcom 1. júnom 2016 a končiacom 31. decembrom 2016 sa vydá 220 víz.

Program pracovnej dovolenky nemá povahu medzinárodnej zmluvy a nezakladá záväzky v zmysle medzinárodného práva  a z tohto dôvodu sa upravuje na základe § 23a ods. 1 písm. ag) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Ďalšie informácie o tomto projekte nájdete na:

Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

DetailMedzinarodnejZmluvy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html 

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2015
Dátum aktualizácie: 23.10.2023

Tlačiť