D 032_54_2015 D1 D O D A T O K č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD 032_54_2015 D1
Zmluvná strana: ZPMP Vranov n.T.
IČO zmluvnej strany:31 959 270
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť