Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4085-2013
Zmluvná strana: Magna E.A., s.r.o.
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzavretá podľa § 64 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“)(ďalej len „zmluva o dodávke“, resp. „zmluva“)

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 52,99 €/MWh
Naspäť

Print