Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
 
* povinný údaj


SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Sekretariát  Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor aktívnych opatrení na trhu práce a štátnej pomoci Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor sprostredkovateľských služieb Katarína Vrabková 02/20 444 860
Odbor koordinácie národných projektov aktívnych opatrení na trhu práce a Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí Bc. Jarmila Plank 02/20 444 821

 

SEKCIA RODINY

Sekretariát  Mgr. Daša Kostková 02/20 455 919
Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Daša Kostková 02/20 455 919
Oddelenie poradensko-psychologických služieb Mgr. Daša Kostková 02/20 455 919
Odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb Mgr. Barbora Wilmot 02/20455810
Oddelenie národnej linky na pomoc deťom v ohrození  
Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím Mgr. Mária Turčeková 02/20455 804
Referát administratívnej a technickej prípravy a riadenia projektov  

 

SEKCIA SOCIÁLNYCH VECÍ 

Sekretariát Mgr. Vanda Hlinková 02/20 455 921
Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Hana Franková

02/20455 837

Odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Zuzana Kulifajová 02/20 455 701
Oddelenie bezplatného dlhového poradenstva Mgr. Dominika Füzy 02/20 431 047


SEKCIA EKONOMIKY

Sekretariát Mgr. Romana Lihotská  02/20 441 813

ODBOR KONTROLY

Sekretariát Iveta Csernoková  02/20 441 803

Kontakt pre médiá- tlačové a komunikačné oddelenie:

Mgr. Barbara Túrosová 

Ing. Marianna Šebová

Mgr. Jakub Mendel

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť emailovú adresu: media@upsvr.gov.sk

Tlačiť