Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17

Projekty IROP – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) vyhlásenej dňa 22.05.2017, predložilo Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

V hodnotiacom procese zo strany RO pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, od 01.10.2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) boli schválené nasledovné projekty Ústredia PSVaR:      

     1. hodnotiace kolo

  • „Detský domov Veľké Kapušany“
  • „Detský domov Ružomberok“

     2. hodnotiace kolo

  • „Detský domov Holíč“       

     4. hodnotiace kolo

  • „Detský domov Prievidza - Handlová“

     6. hodnotiace kolo

  • „Detský domov Prievidza - Opatovce nad Nitrou“     

   11. hodnotiace kolo

  • „Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže"

   12. hodnotiace kolo

  • „CDR Dedina Mládeže - ul. Slnečná, Hurbanovo“
  • „CDR Bernolákovo"

   14. hodnotiace kolo

  • „CDR Zlatovce-Beckov“
  • "CDR Mlynky Biele Vody"

Financovanie schválených projektov bude realizované formou nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % celkových oprávnených výdavkov z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF), konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Projekt Detský domov Veľké Kapušany

ITMS kód: NFP302021L168

Výška schváleného príspevku: 1 853 149,40 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Detského domova “Lienka” Veľké Kapušany zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej ministrom PSVR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 6 samostatných skupín v počte 54 detí do novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a zníženiu kapacity kmeňovej budovy. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a mladým dospelým. Starostlivosť o deti v RD sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do DeD na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba 3 RD s administratívnym zázemím (2 RD v meste V. Kapušany a 1 RD v obci Kráľovský Chlmec) a 3 RD bez administratívneho zázemia (všetky v meste V. Kapušany) vrátane stavebného dozoru, nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment a Publicita.

Všetky navrhované RD budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 54 pobytových miest v novopostavených RD, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 6 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 1 230,18 m2.

Projekt mimoriadne ukončený.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L168-211-17, účinná od 25.07.2018


Projekt Detský domov Ružomberok

ITMS kód: NFP302021L032

Výška schváleného príspevku: 489 093,62 EUR

Cieľom projektu je zabezpečiť   proces  úplnej deinštitucionalizácie  detského domova, ktorý vyplýva z  Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016-2020,Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  (aktualizácia schválená v máji 2017 ministrom MPSVR SR, JUDr. Jánom Richterom) a to výstavbou  objektu rodinného domu s  administratívnym  zázemím s kapacitou  9 detí a kúpou 3-izbového bytu pre mladých dospelých, vrátane investovania do materiálno-technickeho vybavenia zariadenia -kúpou osobného motorového vozidla. Výstavba objektu rodinného domu s administratívnym zázemím  a kúpa bytu  budú realizované v meste Ružomberok. Rodinný dom s administratívnym zázemím bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom  a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou  úspešnej integrácie detí do miestnych komunít. Samostatná skupina 9 detí bude po ukončení aktivít projektu premiestnená do  novostavby  rodinného domu s administratívnym zázemím a  mladí dospelí do zakúpeného bytu. Osobné motorové vozidlo zabezpečí zázemie pre terénne sociálne služby pri výkone opatrení SPODaSK . V novovytvorených priestoroch  sa  budú  vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený rozvoj detí a ich samostatnosť. Druhá časť objektu rodinného domu s administratívnym zázemím bude slúžiť pre administratívu, kde budú sídliť terénni sociálni pracovníci zameraní na ambulantnú prácu  s rodinou a terénnu sociálnu prácu. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately v počte 14 pobytových miest, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov vo výmere 242,1837 m2. Žiadateľ bude projekt realizovať na základe príkaznej zmluvy č. 277/OPERDFaFEAD/2017.

Projekt riadne ukončený.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L032-211-17, účinná od 17.05.2018


Projekt Detský domov Holíč

ITMS kód: NFP302021M740

Výška schváleného príspevku: 581 692,19 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Detského domova Holíč zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej ministrom PSVR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 2 samostatných skupín v počte 18 klientov do novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a 1 skupiny mladých dospelých (MD) v počte 4 klienti do nakúpených bytov. Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 22 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Staroslivosť o deti v RD a MD v bytoch sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do DeD na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba 2 RD vrátane Stavebného dozoru, Nákup 2 bytov, Nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

Oba navrhované RD budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 22 pobytových miest v novopostavených RD a nakúpených 2 bytoch, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 2 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 335,2204 m2.

Projekt riadne ukončený.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M740-211-17, účinná od 05.02.2019


Projekt Detský domov Prievidza - Handlová

ITMS kód: NFP302021Q343

Výška schváleného príspevku: 380 727,13 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Detského domova Prievidza zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  schválenej ministrom PSVR SR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 samostatnej skupiny v počte 9 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu (RD) a 1 skupiny mladých dospelých (MD) v počte 3 klienti do kúpeného bytu. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD a byte sa bude približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa príprava na postupné osamostatnenie sa detí a úplné osamostatnenie sa MD. Nové priestory vytvoria podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do detského domova na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Nákup pozemku,Výstavba 1 RD vrátane stavebného dozoru, nákup 1 bytu, nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a Verejné obstarávanie (VO).

Navrhovaný RD bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 12 (9+3) pobytových miest v novopostavenom RD a kúpeného bytu, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 167,6102 m2.

Projekt riadne ukončený.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021Q343-211-17, účinná od 09.02.2019


Projekt Detský domov Prievidza - Opatovce nad Nitrou

ITMS kód: NFP302021T375

Výška schváleného príspevku: 537 034,13 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Detského domova Prievidza zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  schválenej ministrom PSVR SR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 samostatnej skupiny v počte 9 klientov - detí do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu s administratívou (RD s A). Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti a  individuálny  prístup k deťom. Starostlivosť o deti v RD s  A  sa bude približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň  prípravy na postupné osamostatnenie sa  detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do detského domova na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Nákup pozemku, Výstavba  RD s A  vrátane stavebného dozoru, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a Verejné obstarávanie (VO).

Navrhovaný RD s A bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 9  pobytových miest v novopostavenom  RD s A, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 242,1837 m2.

Projekt mimoriadne ukončený.

Zmluva o poskynutí NFP č. IROP-Z-302021T375-211-17, účinná od 31.10.2019


Projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

ITMS kód: NFP302021Z773

Výška schváleného príspevku: 1 102 436,50 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 2 špecializovaných samostatných skupín v počte 16 klientov do 2 novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a 1 samostatnej skupiny mladých dospelých (MD) v počte 2 klienti do zakúpeného bytu. Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 18 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD a MD v byte sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s profesionálnymi rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba 2 RD vrátane Stavebného dozoru, Nákup bytu, Nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

Navrhované RD budú samostatne stojace, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 18 pobytových miest v novopostavených RD a zakúpenom byte, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 2 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 404,98 m2.

Zmluva o poskynutí NFP č. IROP-Z-302021Z773-211-17, účinná od 16.02.2021


Projekt CDR Dedina Mládeže - ul. Slnečná, Hurbanovo

ITMS kód: NFP302021AKN6

Výška schváleného príspevku: 782 927 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 špecializovanej samostatnej skupiny v počte 8 klientov do  novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu (RD). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 8 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s profesionálnymi rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivita Výstavba rodinného domu vrátane Stavebného dozoru, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

Navrhovaný RD bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 8 pobytových miest v novopostavenom RD, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 486,52 m2.

Projekt riadne ukončený.

Zmluva o poskynutí NFP č. IROP-Z-302021AKN6-211-17, účinná od 05.02.2021


Projekt CDR Bernolákovo

ITMS kód: NFP302021ANL4

Výška schváleného príspevku: 569 542,39 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Bernolákovo (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 samostatnej skupiny v počte 10 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu (RD) a 1 skupiny mladých dospelých (MD) v počte 5 klientov do zakúpeného bytu. Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 10 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD a MD v byte sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí a úplné osamostatnenie MD. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba rodinného domu vrátane Stavebného dozoru, Nákup bytu, Nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

Navrhovaný RD bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 15 pobytových miest v novopostavenom RD a zakúpenom byte, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 161,52 m2.

Projekt mimoriadne ukončený.

Zmluva o poskynutí NFP č. IROP-Z-302021ANL4-211-17, účinná od 16.04.2021


Projekt CDR Zlatovce-Beckov

ITMS kód: NFP302021AYI3

Výška schváleného príspevku: 433 565,47 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Centra pre deti a rodiny Zlatovce (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR a jej následných aktualizovaných verzií.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 samostatnej skupiny v počte 10 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu bez administratívneho zázemia (RD bez A). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 10 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom. Starostlivosť o deti v RD bez A sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba rodinného domu vrátane Stavebného dozoru (ktorá zahŕňa aj nákup pozemku a osadenie projektovej dokumentácie na pozemok), podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a verejné obstarávanie (VO).

Navrhovaný RD bez A bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 10 pobytových miest v novopostavenom RD bez A, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 161,45 m2.

Zmluva o poskynutí NFP č. IROP-Z-302021AYI3-211-17, účinná od 23.03.2022


Projekt CDR Mlynky Biele Vody

ITMS kód: NFP302021ASL3

Výška schváleného príspevku: 753 436,10 EUR

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Centra pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 sam. skupiny v počte 10 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu s administratívou (RD s A). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 10 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom. Starostlivosť o deti v RD bez A sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba RD s A vrátane Stavebného dozoru (ktorá zahŕňa aj nákup pozemku a osadenie projektovej dokumentácie na pozemok), Nákup osobného automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

RD s A bude samostatne stojaci, s vlastným súpis. číslom, sam. vchodom a oplotením v zastavanom území obce (mesta), čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podpor. zariadení výkonu opatrení soc. ochrany detí a soc. kurately v počte 10 pobyt. miest v RD s A, počet podpor. zariadení výkonu opatrení soc. ochrany detí a soc. kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 299,25 m2.

Zmluva o poskynutí NFP č. IROP-Z-302021ASL3-211-17, účinná od 22.07.2022

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.08.2020
Dátum aktualizácie: 21.02.2024

Tlačiť