Hromadné prepúšťanie

V zmysle § 13 ods. 1 písm. s) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") do pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny patrí zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu - § 73 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej „ZP").

O hromadné prepúšťanie (ďalej „HP“) ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa (časťou zamestnávateľa sa v súlade s § 73 ods. 13 ZP rozumie aj organizačná zložka zamestnávateľa, ktorá má postavenie odštepného závodu zapísaného do obchodného registra podľa osobitného predpisu – zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP (*) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní:

 1. a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov

  - (t. j. od 21 do 99 zamestnancov vrátane),

 1. b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov

  - (t.j. od 100 do 299 zamestnancov vrátane),

  - pri percentuálnom výpočte sa výsledok nezaokrúhľuje, posudzuje sa 10% a viac

   zamestnancov z celkového počtu t. j., ak pri výpočte vychádza napr. iba 9,9%

    zamestnancov z celkového počtu zamestnancov nejedná sa o HP,

 1. c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov

   - (od 300 zamestnancov a viac).

 (*) (§ 63 Výpoveď daná zamestnávateľom :

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

 1. a)   sa zamestnávateľ alebo jeho časť
 2. zrušuje alebo
 3. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
 4. b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách).

 

Postup rokovaní so zástupcami zamestnancov a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri hromadnom prepúšťaní :

S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím HP prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.

Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o :

 1. a)      dôvodoch hromadného prepúšťania,
 2. b)      počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
 3. c)      celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
 4. d)     dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
 5. e)      kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“), v ktorého územnom obvode je sídlo zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (za časť zamestnávateľa sa považuje aj organizačná zložka zamestnávateľa, ktorá má postavenie odštepného závodu zapísaného do obchodného registra podľa osobitného predpisu), na účely hľadania riešení problémov spojených s HP.

Na koho sa hromadné prepúšťanie nevzťahuje:

 • na skončenie pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú uplynutím tejto doby,
 • na členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou  Slovenskej republiky,
 • na štátnych zamestnancov podľa §120 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • na vojakov podľa § 191 zákona č. 345/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 ÚPSVaR vezme do úvahy všetky skutočnosti a prípadné pripomienky zástupcov zamestnancov a podľa ich zváženia s prihliadnutím na dopad na situáciu na trhu práce, môže skrátiť lehotu určenú v § 73 ods. 7 Zákonníka práce. O skrátení lehoty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa.

V prípade, ak bol na zamestnávateľa súdom vyhlásený konkurz, zamestnávateľ môže začať doručovať výpovede dotknutým zamestnancom nasledujúci deň po nahlásení HP na úrad, na zamestnávateľa sa nevzťahuje mesačná lehota.

Ak zamestnávateľ neoznámi úradu HP

Ak úrad zistí, že zamestnávateľ nedoručil písomnú informáciu o plánovanom začatí HP v zmysle § 73 ZP, je povinný podať podnet na vykonanie kontroly dodržiavania pracovno-právnych predpisov na miestne príslušný Inšpektorát práce.

Pomoc ÚPSVaR zamestnávateľom, ktorí ohlásia HP a ich zamestnancom :

Pre uľahčenie situácie zamestnancov ohrozených stratou zamestnania v hromadnom prepúšťaní, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny využije nástroje aktívnej politiky trhu práce a informačné a poradenské služby pre zamestnancov. Tieto poskytuje v priestoroch úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo priamo u zamestnávateľa v mobilných/vysunutých pracoviskách. Mobilné/vysunuté pracovisko je miesto, ktoré je zriadené na dočasný výkon práce zamestnancov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch zamestnávateľa a ktoré zabezpečuje (v rámci dohodnutých hodín) poskytovanie služieb zamestnancom ohrozených hromadným prepúšťaním.

Sú to najmä tieto informácie:

 • ako sa prihlásiť do evidencie záujemcov o zamestnanie. Ako záujemcovi o zamestnanie im bude ÚPSVaR aktívne hľadať zamestnanie tak, aby v ideálnom prípade mohli nastúpiť po prepustení do nového zamestnania a nemuseli byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • ako môžu využiť možnosť vzdelávania a prípravy pre trh práce v profesiách, v ktorých majú na ÚPSVaR hlásené voľné pracovné miesta ako záujemca o zamestnanie,
 • o voľných pracovných miestach v okrese, regióne a u strategických investorov a zamestnávateľov, ktorí ponúkajú možnosť ubytovania, resp. zabezpečujú dopravu zamestnancov,
 • o podmienkach zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • o postupe vybavenia si dávky v nezamestnanosti a dávky v hmotnej núdzi,
 • o stave a vývoji na trhu práce - perspektíve tvorby nových pracovných miest v okrese, regióne, v Slovenskej republike,
 • o možnostiach pracovnej mobility,
 • o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, najmä vzdelávanie a príprava pre trh práce.

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytne:

Ing. Alena Kalafutová
3. poschodie, číslo dverí: 303
Dr. Alexandra 61 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/2442 303
E-mail: Alena.Kalafutova@upsvr.gov.sk

Aktualizované dňa: 05.01.2016

Dátum vytvorenia stránky: 05.01.2016
Dátum aktualizácie: 09.04.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac