Náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa. (oprávnená osoba)
Nezaopatrené dieťa má nárok na náhradné výživné, ak:

  • povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné,
  • jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného.  

Podmienky poskytovania náhradného výživného:

  • oprávnená osoba má trvalý pobyt na území SR a zdržiava sa na území SR; podmienka sa považuje za splnenú, ak sa oprávnená osoba zdržiava mimo územia SR z dôvodu štúdia v cudzine,
  • priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2 násobku sumy životného minima; na účely posúdenia priemerného mesačného príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby sa použije posledné daňové priznanie samostatne zárobkovo činnej osoby,
  • riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku. 
Výška náhradného výživného

Náhradné výživné poskytované za neplatené výživné je vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Ak povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, náhradné výživné je vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného povinnou osobou.
Náhradné výživné poskytované za sirotský dôchodok je vo výške minimálneho výživného (30% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa) alebo vo výške rozdielu medzi sumou sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo úhrnom súm sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov a minimálnym výživným, ak suma týchto dôchodkov je nižšia ako minimálne výživné. 

Žiadateľ pred podaním žiadosti:

  • sa musí najmenej tri mesiace (pred podaním žiadosti) domáhať platenia výživného prostredníctvom exekútora alebo prostredníctvom centra, ak sa povinný zdržiava v cudzine,
  • za sirotský dôchodok musí Sociálna poisťovňa (útvar sociálneho zabezpečenia alebo Vojenský útvar sociálneho zabezpečenia) rozhodnúť o nepriznaní sirotského dôchodku (sirotského výsluhového dôchodku) alebo o priznaní sirotského dôchodku (sirotského výsluhového dôchodku) v nižšej sume ako je minimálne výživné.  

Uplatňovanie nároku na náhradné výživné Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť sa podáva na úrade podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (dieťaťa). 
Žiadateľom o náhradné výživné môže byť:

  • oprávnená osoba, ak je plnoletá,
  • rodič oprávnenej osoby, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody platiť výživné pre oprávnenú osobu,
  • iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody platiť výživné pre oprávnenú osobu.

Žiadateľ môže požiadať o vyplatenie náhradného výživného aj za tri kalendárne mesiace predchádzajúce kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac