Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Občan so zdravotným postihnutím

Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorým § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ je povinný:

  • zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
  • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
  • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
  • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím; ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70%, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím započítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov.

Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú príslušníci Policajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci Národného bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby, colníci a profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitných predpisov a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí (bližšie informácie k presnému výpočtu priemerného počtu zamestnancov – viď Ročný výkaz za rok 2015, poučenie – druhá strana).

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím - (Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – viď. Ročný výkaz za rok 2015 ).

Zamestnávateľ doručuje „Ročný výkaz“ na úrad, v ktorého pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok každoročne (v mesiacoch január, február) zasiela zamestnávateľom (s viac ako 20 zamestnancami),  ktorým vznikla povinnosť zamestnávať občanov so ZP v predchádzajúcom roku  informácie v sprievodnom liste o povinnosti zamestnávania občanov so ZP,  ktorého súčasťou  je  aj tlačivo Ročného výkazu s poučením - na zadnej strane RV, príp. ďalšie prílohy požadované k preukázaniu  náhradného plnenia.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnával občanov so ZP v roku 2015 doručuje najneskôr do 31.03.2016 tieto doklady : 

  • vyplnený Ročný výkaz spolu so zoznamom zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZPS),
  • kópie rozhodnutí, alebo oznámení Sociálnej poisťovne o priznaní čiastočne invalidného dôchodku, resp. invalidného dôchodku, alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia o invalidite, alebo čiastočnej invalidite,
  • kópie pracovných zmlúv ZPS s dátumom vzniku pracovného pomeru, aj s dátumom ukončenia pracovného pomeru (ak bol v sledovanom období, teda v roku 2015), prípadne je postačujúce oznámenie zamestnávateľa vzniku pracovných pomerov ZPS s uvedením dátumu trvania, či ukončenia pracovného pomeru.

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64  alebo § 65 zákona o službách zamestnanosti.

Ročný výkaz za rok 2015 a podrobnejšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba:

 

Mgr. Marta Pletzová
3. poschodie, číslo dverí: 302
Dr. Alexandra 61 060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/2442 322
Anna.Babicova@upsvr.gov.sk

 

 

Aktualizované dňa: 05.01.2016

Dátum vytvorenia stránky: 05.01.2016
Dátum aktualizácie: 09.04.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac