Rodičovský príspevok

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

  • rodič dieťaťa alebo
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu
  • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti 

Podmienky nároku:

  • zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej osobe,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzinca) oprávnenej osoby na území SR alebo je osobou podľa Nariadení Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) a Rady Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“) o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Výška príspevku:  203,20 Eur

  • táto suma sa zvyšuje  o 25% uvedenej sumy (čo predstavuje sumu 50,80 Eur) ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé „ďalšie“ súčasne narodené dieťa (napr.: dvojčatá = 203,20 Eur +50,80 Eur, alebo trojčatá = 203,20 Eur + 50,80 Eur + 50,80 Eur),
  • vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského za celý kalendárny mesiac je nižšia ako suma rodičovského príspevku.
  • vo výške 50%  uvedenej sumy ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace  o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.
Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac