Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

pdf
§53e zakladne info
[pdf,187.6 kB]

Odvodový úver: Alternatíva voči prepúšťaniu

 

Čo je to odvodový úver Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)?

Odvodový úver je forma pomoci pre inak zdravé firmy, v ktorých je však ohrozená zamestnanosť v dôsledku všeobecného prepadu dopytu.

Úver umožňuje dočasne znížiť náklady na pracovnú silu za výhodných úrokových podmienok, pokiaľ firma po jeden rok udrží stavy zamestnancov.

Aké sú výhody úveru?

Úver si nevyžaduje žiadne zabezpečenie okrem blankozmenky s avalom, keďže zaň poskytuje záruku Ministerstvo financií.

Dostať ho môžu aj podniky, ktoré majú podlžnosti voči Sociálnej alebo zdravotným poisťovniam – pričom ak chcú výhodný úrok, musia do roka tieto svoje podlžnosti splatiť.

A na rozdiel od mnohých iných typov pôžičiek možno tento úver použiť aj na prevádzkové náklady spojené s udržaním zamestnanosti.

Splatnosť úveru je tri roky od jeho poskytnutia, pričom v prvom roku nespláca klient ani istinu, ani úroky.

Aká je úroková sadzba na úver?

Ak firma splní podmienky udržať jeden rok zamestnanosť a nemať na konci tohto roka podlžnosti voči Sociálnej poisťovni či zdravotným poisťovniam, úroková sadzba po bonifikácii od Ministerstva financií bude rovná 2,76%. V prípade, že firma nejakú z týchto podmienok nenaplní, bude platiť vyššiu sadzbu 7,06%.

Aká je výška úveru?

Úver možno čerpať v sume ročných odvodov za zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Minimálna výška úveru je 10 000 eur a maximálna výška 350 000 eur.

Kto môže žiadať o úver?

Úver je určený malým a stredným podnikateľom, teda firmám, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a buď a) ich ročný obrat je nižší ako 50 miliónov eur, alebo b) ich bilančná suma je nižšia ako 43 miliónov eur.

Podniky musia mať aspoň troch zamestnancov, nesmú byť zamestnávateľskými agentúrami, ani podnikať v niektorých vymedzených oblastiach, ako je napríklad obchod so zbraňami.

Keďže úver je poskytovaný vďaka pomoci de minimis zo strany Ministerstva financií, ak firma už nejakú pomoc de minimis v minulosti dostala, nesmie celková suma pomoci prekročiť 200 000 eur za posledné tri fiškálne roky.

Firma musí spĺňať finančné kritériá SZRB – môže mať zníženú schopnosť plnenia krátkodobých finančných záväzkov, ale jej existencia nesmie byť bezprostredne ohrozená.

Kde možno získať ďalšie informácie?

Ďalšie náležitosti k úveru, vrátane žiadosti, možno nájsť na webovom sídle SZRB –

http://www.szrb.sk (http://www.szrb.sk/Default.aspx?CatID=45&NewsID=165), alebo na regionálnych zastúpeniach SZRB, kde je samozrejme možné o úver aj požiadať.

Právnym základom pre pomoc de minimis vo forme záruky a bonifikácie sú Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis a paragraf  53e) Zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z.z.

Regionálne zastúpenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

811 06 Bratislava
Palisády 36
P.O.BOX 154
tel. 02/ 57 292 205, 206, 208, 292
fax: 02/ 57 292 204
riaditeľ: Ing. Jaroslav Šiška

949 01 Nitra
Párovská 2
tel. 037/ 693 04 10-3
fax: 037/ 693 04 19
riaditeľ: Ing. Martin Babulic

 

 

974 01 Banská Bystrica
Kuzmányho 16
P.O.BOX 117
tel. 048/ 415 47 59-60,

048/ 415 47 63
fax: 048/ 290 12 20
riaditeľ: Ing. Jozef Gašparík

010 11 Žilina
Hodžova 9

tel. 041/ 562 20 52,

041/ 500 44 99
fax: 041/ 500 43 03
riaditeľ: Ing. Pavol Farský

 

 

040 01 Košice
Rooseveltova 5
tel. 055/ 72 98 681-83
fax: 055/ 72 98 682
riaditeľ: Ing. Danka Lopuchovská

080 01 Prešov
Slovenská 15
tel. 051/ 772 10 41
fax: 051/ 772 10 42
riaditeľ: Ing. Radovan Krajíček

 

 

945 01 Komárno
Tržničné námestie 3
tel. 035/ 77 33 095-6
fax: 035/ 77 33 097
riaditeľ: PhDr. Štefan Havran

031 01 Liptovský Mikuláš
ul. 1. mája 24
tel. 044/ 547 49 70 - 2
fax: 044/ 547 49 79
riaditeľ: Ing. Miroslav Uličný

 

 

917 01 Trnava
Horné Bašty 36/B
tel. 033/ 534 07 68-69
fax: 033/ 534 07 70
riaditeľ: -

911 01 Trenčín (budova TSK)  
K dolnej stanici 7282/20A
tel. 032/ 640 11 45-46
fax: 032/ 640 11 47
riaditeľ: Mgr. Martin Bošanský


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť
 



Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac