ODVODOVÁ ÚĽAVA

Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení –

ODVODOVÁ ÚĽAVA

Dňa 16.10.2013 NR SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej platí s účinnosťou od 1. novembra 2013 tzv. odvodová úľava, v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie, po splnení zákonom stanovených podmienok.

Zamestnanec v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ktorého príjem je najviac 67% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, a to najviac počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, bude vylúčený z povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.

Pre pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2014 bude táto hraničná suma  539,35 €.

Voči zamestnávateľovi, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu v sociálnom poistení, nesmie Sociálna poisťovňa evidovať pohľadávku na poistnom, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. Zamestnávateľ nesmie znížiť počet zamestnancov z dôvodu prijatia dlhodobo nezamestnanej osoby.

 

Počas obdobia trvania „odvodovej úľavy“ zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia poistné na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, zamestnávateľ z vymeriavacieho základu zamestnanca platí iba poistné na úrazové a garančné poistenie (za predpokladu, že je zamestnávateľ garančne poistený).

Odvodová úľava sa vzťahuje na pracovný pomer, resp. štátnozamestnanecký pomer, ktorého vznik bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac