Poskytovanie informácií 211/2000 Z.z.

Postup pri poskytovaní informácií na ÚPSVR v Komárne sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vnútornou Internou normou č. 008/2007 – Postup pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) ÚPSVR Komárno zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii. Informácie sa poskytujú dvomi spôsobmi: zverejnením, sprístupnením na základe žiadosti. Úrad povinne zverejňuje informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií. Tieto informácie sú zverejnené na internetovej stránke úradu www.knupsvr.sk a na úradnej tabuli úradu v jeho sídle a na jeho vysunutých pracoviskách. Všetky ostatné informácie sa zverejňujú na žiadosť. Jednotlivé organizačné útvary ÚPSVaR Komárno sú povinné zverejňovať všetky informácie im vyplývajúce z § 5 zákona o slobode informácií. Za správnosť a aktuálnosť zverejnenej informácie je zodpovedný vedúci príslušného organizačného útvaru.

Miesto a spôsob, akým možno získavať informácie - kde možno podať žiadosť:
Žiadosť sa podáva:
- písomne prostredníctvom pošty na adrese: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Kancelária riaditeľky Nám. M. R. Štefánika 9 945 01 Komárno
- písomne osobným podaním v kancelárii riaditeľky – vedúcej služobného úradu v úradných hodinách, č. dv. 9
- ústne osobným podaním v úradných hodinách v kancelárii riaditeľky – vedúcej služobného úradu, č. dv. 9
- ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas stránkových hodín úradu na tel. číslo 035 / 2444 999 
- prostredníctvom faxu na číslo 035 / 77 01 675
- prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: kn@upsvr.gov.sk
Žiadosti podané na ÚPSVaR Komárno eviduje kancelária riaditeľa, ktorá vedie centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácie. Žiadosť je podaná dňom jej doručenia na ÚPSVaR Komárno. Postup, ktorý musí ÚPSVR v Komárne dodržiavať pri vybavovaní žiadosti vrátane lehôt, ktoré treba dodržať:
Žiadosť musí obsahovať:
- ktorej povinnej osobe je určená,
- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
- adresu pobytu alebo sídlo žiadateľa,
- ktorých informácii sa žiadosť týka,
- aký spôsob sprístupnenia informácii žiadateľ navrhuje (písožne listom, ústne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou).
ÚPSVaR Komárno je povinný vybaviť žiadosť najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. Pri závažných dôvodoch - § 17 zákona o slobode informácií – ÚPSVaR Komárno na základe súhlasu riaditeľky úradu predĺži lehotu na vybavenie žiadosti, najviac o ďalších osem pracovných dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti ÚPSVaR Komárno bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, ÚPSVaR žiadosť odloží. Ak ÚPSVaR Komárno nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, kancelária riaditeľky postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi. Ak sú predmetom žiadosti informácie, ktoré už boli zverejnené, ÚPSVaR Komárno môže bezodkladne, najneskôr do piatich dní od podania žiadosti, žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie príslušnej informácie. Ak žiadateľ oznámi, že trvá na sprístupnení informácie, povinná osoba mu informácie sprístupní.

Vydanie rozhodnutia:
Ak ÚPSVaR Komárno poskytne žiadateľovi požadovanú informáciu, kancelária riaditeľa o tom vydá rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok. Ak ÚPSVaR Komárno žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, kancelária riaditeľa o tom vydá rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá, ak bola žiadosť odložená. Ak ÚPSVaR Komárno odkáže žiadateľa na informácie, ktoré už boli zverejnené a žiadateľ netrvá na sprístupnení informácie, ÚPSVaR Komárno spíše úradný záznam o odkaze na zverejnenú informáciu.
Lehota a spôsob podania opravného prostriedku: V prípade, že ÚPSVaR Komárno nesprístupní žiadateľovi informáciu alebo nesprístupní časť požadovanej informácie, žiadateľ sa môže v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolať. Odvolanie sa podáva na ÚPSVaR Komárno, teda povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná aj samotná žiadosť. Poučenie o odvolaní tvorí súčasť rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

ÚPSVaR Komárno neposkytne informácie:
- podliehajúce ochrane utajovaných skutočností
- týkajúce sa osobnosti a osobných údajov
- týkajúce sa obchodného tajomstva
 - ďalšie obmedzenia sú špecifikované v §§ 8 - 13 zákona o slobode informácií

Úhrada nákladov:
Úhradu nákladov za sprístupnenie informácie určí kancelária riaditeľky. Sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií podľa zákona o slobode informácií je stanovený internou normou úradu a je uverejnený na internetovej stránke www.knupsvr.sk. Informácia sa žiadateľovi poskytne po predložení dokladu o zaplatení predpísanej sumy. Náklady môže žiadateľ uhradiť: v pokladni ÚPSVaR Komárno alebo bezhotovostne na príjmový účet ÚPSVaR Komárno.

Dátum vytvorenia stránky: 13.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac