Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Občan môže (nie je to povinnosťou) osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení pracovného pomeru na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska.  

K žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie nie je potrebné dokladovať zápočtový list, stačí predložiť občiansky preukaz a potvrdenie s presným dátumom ukončenia zamestnania (zápočtový list je možné dokladovať úradu práce, sociálnych vecí a a rodiny dodatočne). Ak občan podá žiadosť do 7 kalendárnych dní od rozviazania pracovného pomeru do evidencie uchádzačov o zamestnanie je zaradený nasledujúcim dňom po rozviazaní pracovného pomeru.
Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí na rodiny do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie. Tiež je povinný najneskôr do troch pracovných dní písomne oznámiť každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informačné a poradenské služby na účely zákona o službách zamestnanosti pri:
- voľbe povolania,
- výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania
- výbere zamestnanca
- adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tiež poskytuje informačné a poradenské služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o:
- požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní,
- možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
- predpokladoch na výkon povolania,
- možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti,
- podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti,
- podmienkach účasti na partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.
Ak si občan nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vyplýva mu zákonná povinnosť hradiť si zdravotné poistenie sám, ak bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, zdravotné poistenie platí počas evidencie štát.
Je na slobodnom rozhodnutí každého občana či si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo bude dobrovoľne nezamestnaným občanom, pre ktorého vyplýva jediná zákonná povinnosť - hradiť si zdravotné poistenie.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 3 roky za posledné 4 roky alebo najmenej 2 roky za posledné 4 roky pri zamestnaní na dobu určitú. V prvom prípade je dĺžka vyplácania 6 mesiacov, v druhom prípade 4 mesiace. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.01.2010
Dátum aktualizácie: 20.06.2011

Tlačiť