Čas na podanie žiadosti o inflačnú pomoc sa kráti. Niektorí majú čas už iba do konca augusta

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili občanom v rámci takzvanej inflačnej pomoci už takmer 98 miliónov EUR. Automaticky bola inflačná pomoc vyplatená viac ako 810-tisíc občanom. Niektorí však o ňu musia požiadať.

Na inflačnú dotáciu majú nárok ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky. Iba do 31.8.2022 si o ňu môžu požiadať osoby:

- ktoré vykonávali osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu 1. štvrťroka 2022 (k žiadosti prikladajú kópiu potvrdenia o vyplatených odmenách za tie kalendárne mesiace I. štvrťroka 2022, v ktorých vykonávali osobnú asistenciu, len ak takéto potvrdenie úradu nepredložili),

- ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak opatrujú fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na pomoc inej osoby alebo opatrujú blízku osobu staršiu ako 80 rokov (k žiadosti priložia potvrdenie zdravotnej poisťovne, že v máji 2022 boli poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie z titulu uvedeného opatrovania),

- nad 62 rokov, ktoré najneskôr v máji 2022 dosiahli vek 62 rokov a zároveň v máji 2022 boli bez príjmu (zo závislej činnosti, z podnikania, zo SZČO), neboli poberateľmi starobného či iného dôchodku, prípadne obdobnej dávky zo zahraničia.

O inflačnú dotáciu môžu požiadať aj osoby starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to až do 30.9.2022.

 

Ako požiadať o inflačnú dotáciu?

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronicky. Stačí poslať vyplnenú, podpísanú a naskenovanú žiadosť e-mailom príslušnému úradu práce, a to bez kvalifikovaného elektronického podpisu. V takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

Tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete na tomto odkaze.

Inflačná dotácia bude vyplatená nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o inflačnú dotáciu. Inflačná dotácia je vyplácaná v klasických termínoch výplaty dávok a príspevkov, teda v prípade výplaty poštovým okruhom v druhej polovici kalendárneho mesiaca (najskôr 18. deň v mesiaci) a v prípade výplaty na bankový účet v polovici kalendárneho mesiaca.

O inflačnú pomoc nemuseli žiadať tí, ktorých už majú úrady práce v systéme, teda rodičia, ktorí poberajú prídavky na dieťa, poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, ktorým sa poskytuje opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, ako aj poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie. Inflačná pomoc im bola automaticky vyplatená v júni.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 22.08.2022

Tlačiť