Dotáciu na obed dostane od septembra širší okruh žiakov

So začiatkom školského roka začne platiť významné rozšírenie dotácie na stravu v školách. Už od septembra budú mať na dotáciu nárok aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy (napr. bilingválne gymnáziá). Na dotáciu majú po novom rovnako nárok aj deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole.

Pre novú oprávnenú skupinu detí na stredných školách sa bude dotácia na stravu poskytovať vo výške 2,30 eura za každý deň, teda v rovnakej sume ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy. Pri individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole je dotácia na stravu vo výške 1,40 eura za každý odobraný obed.

Poskytnutie dotácie na stravu na deti nie je automatické, rodič dieťaťa musí o túto dotáciu písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania. O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy.

Kto môže o dotáciu žiadať?

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, teda o dotáciu na stravu, pre túto novú skupinu detí v stredných školách sú:

  • zriaďovateľ strednej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je regionálny úrad školskej správy,
  • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom školy je regionálny úrad školskej správy,
  • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom strednej školy je regionálny úrad školskej správy,
  • v odôvodnených prípadoch samotné stredné školy na základe písomnej dohody so zriaďovateľom školy.

V prípade detí, ktoré si plnia predprimárne vzdelávanie individuálnou formou sú oprávnenými žiadateľmi zriaďovatelia materských škôl  alebo zariadení predprimárneho vzdelávania, kde bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie.

Ako o dotáciu požiadať?

V prípade oprávnených stredných škôl podávajú žiadatelia písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 10.9.2023. Žiadosť je potrebné podať kompletnú spolu s prílohami. Dotácia na stravu bude poskytnutá žiadateľovi preddavkovo do 25.09.2023. V prípade, ak žiadateľ podá žiadosť po 10. septembri, dotácia mu bude  poskytnutá až od októbra. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu je prílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z. Predmetná vyhláška je v súčasnosti v legislatívnom procese. O zverejnení novely vyhlášky v zbierke zákonov SR budeme informovať na webovom sídle ústredia.

Novela zákona o dotáciách účinná od 01.09.2023 umožňuje poskytovanie dotácie na stravu aj na deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy individuálnou formou rovnako, ako to zákon v súčasnosti umožňuje deťom, ktoré sa vzdelávajú individuálnou formou v základnej škole.

V prípade novej skupiny oprávnených detí v materskej škole je potrebné, aby jej zriaďovateľ oznámil úradu práce prírastok detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou najneskôr do 30.09.2023. V zmysle zákona o dotáciách nie je možné na tieto deti poskytnúť zriaďovateľovi dotáciu na stravu v mesiaci september 2023, avšak dotácia na tieto deti bude zriaďovateľovi doplatená pri koncoročnom zúčtovaní dotácie na stravu, t.j. do 31.03.2024. 

Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozšírenie poskytovania dotácie na stravu na  deti na stredných školách a na deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou  je možné od 1.9.2023, kedy nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z..

Viac informácií o dotácii na stravu pre deti na stredných školách a deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou je zverejnených na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby.html?page_id=964373Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 14.08.2023
Dátum aktualizácie: 16.08.2023

Tlačiť