Investičná pomoc pre sociálne podniky už má prvých prijímateľov

Ku koncu mesiaca august  bolo na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny doručených celkovo 16 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka. Dohody podpísalo už osem žiadateľov.

Ku koncu mesiaca august úrady práce sociálnych vecí a rodiny zaevidovali 16 žiadostí o poskytnutie  finančnej pomoci. S ôsmymi registrovanými sociálnymi podnikmi už podpísali dohody spolu za približne 1,2 milióna €. V prípade piatich žiadateľov prebieha fáza posudzovania splnenia podmienok pre poskytnutie investičnej pomoci. Dvom žiadateľom úrady nemohli vyhovieť, keďže  nemali schválené  financovanie investičného zámeru formou návratných zdrojov, a teda nesplnili jednu z podmienok projektu. Jeden žiadateľ  nespĺňal základné podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci.

Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka

Dňa 5.10.2020 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ v celkovej sume 48,8 mil. € . Oprávnenými žiadateľmi sú registrované sociálne podniky vrátane začínajúcich sociálnych podnikov. Podmienkou pre získanie investičnej pomoci vo forme nenávratného finančného príspevku z tohto národného projektu je schválenie financovania časti investičného zámeru formou návratných zdrojov (úver alebo pôžička alebo finančný nástroj). Táto podmienka je stanovená zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sociálny podnik teda musí pri predložení žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného príspevku preukázať úradu schválenie financovania časti svojho investičného zámeru formou návratných zdrojov.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 24.09.2021
Dátum aktualizácie: 28.10.2021

Tlačiť