Národný projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2" pokračuje aj v roku 2020

Národný projekt  "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2" pokračuje aj v roku 2020. Po vyhlásení mimoriadnej situácie na Slovensku bolo pozastavené podpisovanie dohôd s organizátormi prác. Finančné prostriedky, určené na tento projekt, sú naďalej alokované na projekt a úrady práce dnešným dňom začínajú podpisovať dohody. 

Do projektu sa v roku 2020 zapojí 34 zamestnávateľských subjektov (obce, právnické a fyzické osoby), ktoré boli schválené Ministerstvom kultúry SR v podprograme 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kriticko-stavebno-technickom stave. 

Tieto zamestnávateľské subjekty predpokladajú zamestnať 547 uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Na realizáciu národného projektu je v  roku 2020 vyčlenených  3 747 816,33 €. 

Práce na hradoch a zámkoch sa budú riadiť usmerneniami Krízového štábu SR, tak ako sa riadia všetci zamestnávatelia v rámci SR - dodržiavať podmienky eliminovania nákazy a prenosu ochorenia COVID-19. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom úradov práce poskytuje príspevky (finančné prostriedky na mzdy, odvody a poistenie pracovníkov) na pracovné miesta, ktoré sú obsadzované znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie (dlhodobo nezamestnané osoby, nezamestnané osoby nad 50 rokov, osoby so základným alebo nižším stredným vzdelaním). Výber subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevky na zamestnanie uchádzačov o zamestnanie je na Ministerstve kultúry SR. Výber pracovníkov z radov uchádzačov je na prijímateľovi príspevkov. 

Cieľ projektu:

 • oprava, konzervácia, revitalizácia objektov kultúrneho dedičstva v danom regióne prostredníctvom zapojenia evidovaných uchádzačov o zamestnanie do týchto prác vytvorením a obsadením krátkodobých pracovných miest
 • získavanie cenných pracovných skúseností a pracovných návykov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
 • podpora cestovného ruchu v danom regióne
 • získavanie pozitívneho vzťahu k svojmu okoliu nezamestnanými z daného regiónu a získavanie zodpovednosti za komunitu, v ktorej žijú. 

V projekte sú vytvárané dva typy pracovných pozícií:

 1. Pomocný pracovník - menej kvalifikované a pomocné práce (čistenie a triedenie sutiny, pomocné stavebné práce, čistenie areálu a vývoz odpadu, odstraňovanie náletovej zelene, úprava prístupových komunikácií, úprava zelene parkov, pomocné práce revitalizácii informačných tabúľ a pod.)
 2. Odborný pracovník - práce zamerané na odbornú činnosť spojenú priamo s činnosťami schválenej dotácie (napr. murárske práce, murovanie stredovekými technikami), archeologický výskum, záhradná architektúra, remeselné práce – tesárske, pokrývačské, kamenárske, konzervovanie muriva a pod.) 

Celková cena práce v roku 2020 pre pomocného pracovníka je 784,87 € a pre odborného pracovníka 1 046,51 €. Doba podporovania jedného pracovného miesta je maximálne na 7 mesiacov príslušného kalendárneho roka. Práce na obnove kultúrnych pamiatok majú charakter sezónnych prác. 

História a štatistiky projektu:

 • 2011: pilotný projekt, kedy sa opravovali 2 pamiatky
 • 2012: 20 pamiatok
 • 2013: 36 pamiatok
 • 2014: 39 pamiatok
 • 2015: 43 pamiatok
 • 2016: 40 pamiatok
 • 2017: 37 pamiatok
 • 2018: 36 pamiatok
 • 2019: 33 pamiatok

Poskytnuté finančné prostriedky v rámci Národného projektu od roku 2011 do roku 2019: 19 210 193,00 €. Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie od začiatku projektu do roku 2019: 4 211 uchádzačov o zamestnanie/znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Tlačová správa [ PDF 261.9 kB]

Obnovované pamiatky v roku 2020 [ PDF 139.8 kB]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.04.2020
Dátum aktualizácie: 23.04.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac