Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti vykážu svoju činnosť novým spôsobom

Pre agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania a sprostredkovateľov zamestnania za úhradu začali platiť tento rok nové pravidlá pre vykazovanie činnosti. Už za rok 2023 budú predkladať ročné správy o svojej činnosti prvýkrát výlučne elektronickou formou prostredníctvom informačného portálu poskytovatel.gov.sk. Spomínaní neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti majú povinnosť podať správu za rok 2023 do 31. marca 2024.

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti sa prihlasujú na nový portál pomocou elektronického občianskeho preukazu, rovnakým spôsobom ako sa prihlasujú na Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk. „Napredujeme v znižovania byrokratického zaťaženia a informatizácie verejnej správy. V posledných týždňoch sme informovali aj o zjednodušení pri vykazovaní zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, či podstatnom uľahčení registrácie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom portálu slovensko.sk. Naďalej pokračujeme v hľadaní a postupnom zavádzaní riešení v prospech občanov tak, aby pre nich boli služby štátu prístupnejšie a komunikácia menej zaťažujúca,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Nový spôsob prináša okrem jednoduchšieho podávania ročnej správy aj možnosť priebežne dopĺňať údaje o občanoch, ktorým dotknuté subjekty poskytujú svoje služby. Systém automaticky vygeneruje správu o činnosti za predchádzajúci rok a umožní jej odoslanie. Elektronizáciou služieb dôjde k odľahčeniu administratívy týchto poskytovateľov.

„V tomto prípade je cieľom prinášať vylepšenia, ktoré zjednodušia komunikáciu so štátom. Aby bola aj samotná zmena pre dotknuté subjekty čo najjednoduchšia, k informovaniu o novinke pri vykazovaní činnosti sme pristupovali proaktívne a oboznámili ich o tom listom vopred,“ povedal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy. Dodal, že v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pracujú na príprave ďalších funkcionalít.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2024

Tlačiť