O projekt Chyť sa svojej šance má záujem viac ako 1 800 žiadateľov

Pomoc tým, ktorí majú najväčší problém sa zamestnať, a to napríklad dlhodobo nezamestnaným, zdravotne postihnutým či mladým do 30 rokov. Aj tak by sa dal stručne definovať národný projekt Chyť sa svojej šance. Za viac ako dva mesiace jeho realizácie evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už 1 846 žiadostí za viac ako 9 miliónov eur. Dohôd o poskytnutí finančného príspevku uzatvorili viac ako 1 200, pričom v rámci nich by malo vzniknúť 1 411 nových pracovných miest. Záujemcovia môžu svoje žiadosti ešte stále predkladať na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny spustili 1. októbra 2021 realizáciu národného projektu Chyť sa svojej šance. „V rámci nášho najnovšieho projektu podávame pomocnú ruku tým najzraniteľnejším skupinám uchádzačov o zamestnanie. Vďaka nemu si na trhu práce môžu nájsť uplatnenie napríklad dlhodobo nezamestnaní, teda tí, ktorí sú v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov, zdravotne znevýhodnení, ale aj tí, ktorí majú viac ako 50 rokov či mladí do 30 rokov. Práve títo uchádzači o zamestnanie majú najväčší problém si nájsť prácu, a preto im v tom chceme pomôcť,“ priblížil cieľ projektu generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Projekt má 3 opatrenia  a je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a  znevýhodnených. K 20. decembru  2021 uzavreli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci všetkých 3 opatrení projektu celkovo 1 230 dohôd o poskytnutí finančného príspevku na 1 411 pracovných miest za 5 683 594,16 €.

 

Najviac žiadostí o podporu pre začínajúce SZČO zaznamenal Bardejov

Prvé opatrenie projektu je zamerané na tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. „Začiatok podnikania je spojený s vyššími finančnými nákladmi, práve preto v rámci tohto opatrenia môžu  znevýhodnení uchádzači o zamestnanie získať jednorazový finančný príspevok vo výške 5 600 €. Zatiaľ najväčší záujem v rámci tohto opatrenia evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejove, a to 52 žiadostí,“ priblížil záujem o prvé opatrenie projektu Karol Zimmer. Úrady práce uzavreli k 20. decembru viac ako 36 % z celkového počtu dohôd o poskytnutí finančného príspevku práve na prvé opatrenie, a to za 2 452 800,00 €. Čas na predkladanie žiadostí na príslušnom úrade majú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie do októbra 2023. Podmienkou je, aby boli vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac. V prípade, ak majú s vysokoškolské vzdelanie, musia byť vedení v evidencii najmenej 3 mesiace. Spoločnou podmienkou tohto opatrenia je začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a jej nepretržité prevádzkovanie najmenej dva roky. V prípade, ak by občan prestal prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, bude povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

 

Úrady uzavreli už 334 dohôd o poskytnutí finančného príspevku aj na mentora

Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca, z radov mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov ako aj  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pod vedením iného zamestnanca, tzv. mentora.  V prípade obidvoch kategórií je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 1 mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie tak najmenej 3 mesiace. Zamestnávatelia môžu získať počas 4 mesiacov finančný príspevok vo výške spolu až 3 700 € na takéhoto nového zamestnanca. Pričom pôjde o dve zložky. Prvou bude úhrada časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú, maximálne vo výške 715 € mesačne, a to na 4 mesiace. Druhú časť bude počas rovnakého obdobia tvoriť príspevok na plat mentora vo výške maximálne 210 € mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca. Po mentorovanom zaučení, teda osvojovaní si teoretických a praktických skúseností pod vedením iného zamestnanca, musí nasledovať 2 mesačná prax. Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok maximálne na 4 pracovné miesta. Zamestnávatelia môžu svoje žiadosti predkladať do apríla 2023 na úrady práce. Tie k 20.decembru uzavreli približne 27 % z celkového počtu dohôd práve na druhé opatrenie, spolu za 1 388 301,76 €.

 

Najväčší záujem o tretie opatrenie bol v Prešove

Tretie opatrenie projektu je zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aj v tomto prípade musia byť v evidencii minimálne 1 mesiac, v prípade vysokoškolského vzdelania najmenej 3 mesiace.

Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške  550 € mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú. Finančný príspevok bude poskytovaný najviac počas 6 mesiacov, teda maximálne vo výške 3 300 € na 1 uchádzača o zamestnanie. Zamestnávateľ musí dané pracovné miesto udržať najmenej ďalšie 3 mesiace bez príspevku. Finančný príspevok môže získať maximálne na 4 nové pracovné miesta. Chceme pomôcť čo najširšiemu okruhu zamestnávateľov, nie len tým veľkým. Práve preto je počet pracovných miest limitovaný, aby mohlo získať podporu na nové zamestnávanie viac podnikateľov. Zatiaľ najväčší záujem zaznamenal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, celkovo evidovali 59 žiadostí na 93 pracovných miest,“ uviedol Karol Zimmer. Úrady práce uzavreli v rámci tretieho opatrenia projektu k 20.decembru takmer 37 % z celkového počtu dohôd, a to na 584 pracovných miest za 1 842 492,40 €. Zamestnávatelia majú čas na predkladanie svojich žiadostí do februára 2023. Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutia finančného príspevku v rámci projektu Chyť sa svojej šance sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-chyt-sa-svojej-sance.html?page_id=1120456).

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu záujemcovia obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde im všetky podmienky a možnosti projektu podrobne vysvetlia.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2021

Tlačiť