Odídencom z Ukrajiny pomáhame zvýšiť šance zamestnať sa na Slovensku

Odídencom z Ukrajiny chceme pomôcť ľahšie sa začleniť do spoločnosti, zvýšiť ich šance na pracovnom trhu v Slovenskej republike a získať stabilitu v neľahkých začiatkoch fungovania v inej krajine. Práve týmto oblastiam sa venuje nový projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Pomáhame odídencom, ktorý je inšpirovaný podobnými, stále aktuálnymi projektami pre našich občanov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny k pondelku 9. mája eviduje 6 500 informačných kariet vydaných odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska. Celkovo bolo dočasné útočisko k rovnakému dátumu vydané  74 519 osobám. „Mnohí z tých, ktorí môžu pracovať, sa aktuálne nevedia zamestnať napríklad kvôli jazykovej bariére. Práve kurz slovenského jazyka je jednou z vzdelávacích aktivít, na ktoré môžu získať finančný príspevok. Chceme odídencom z Ukrajiny umožniť, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do pracovného života a získať tak finančnú samostatnosť a začlenili sa do skupiny ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku,“ priblížil prvé opatrenie projektu Pomáhame odídencom generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. V rámci tohto opatrenia číslo jeden Vzdelávanie odídencov sú podporované vzdelávacie kurzy zamerané na konkrétne profesie, s výnimkou vzdelávacích kurzov zameraných na získanie vodičského oprávnenia typu B, ktoré nebudú v rámci tohto projektu finančne podporované. Taktiež sú podporované jazykové a počítačové vzdelávanie kurzy, po absolvovaní ktorých je možné uplatniť sa v rôznych profesiách. Konkrétny kurz, aj poskytovateľa kurzu, si vyberá sám odídenec. Žiadosť o príspevok podáva odídenec z Ukrajiny na ktoromkoľvek úrade, práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančný príspevok na výdavky spojené s absolvovaním kurzu a preplatenie plnej ceny kurzu zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po úspešnom absolvovaní kurzu.

Aj naši občania môžu v súčasnosti stále získať finančné príspevky na vzdelávanie v rámci rekvalifikačných kurzov (REPAS+) a kompetenčných kurzov (KOMPAS+). Stačí, ak sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie a podajú si požiadavku na rekvalifikačný alebo kompetenčný kurz. Zároveň, v rámci novšieho projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa, môžu získať finančný príspevok na vybrané typy kurzov aj záujemcovia o zamestnanie evidovaní na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt je teda určený pre pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných záujemcov o zamestnanie, ktorí chcú upevniť svoje postavenie na trhu práce alebo zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Podporené môžu byť kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

Príspevky aj pre zamestnávateľov

Projekt Pomáhame odídencom podporuje aj zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zamestnať odídencov z Ukrajiny. V rámci opatrenia číslo tri môžu zamestnávatelia získať príspevok na dobrovoľnícku činnosť maximálne vo výške 110,72 € mesačne po dobu najviac 6 mesiacov (možnosť opakovania maximálne ďalších 6 mesiacov u iného zamestnávateľa). Zároveň odídenec z Ukrajiny môže získať paušálny príspevok 218,06 €, ktorý je určený na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dobrovoľníckou činnosťou. Ide napríklad o činnosti ako práca v komunitnom centre ako jazykový lektor či sociálny pracovník, ale aj čistenie verejnej zelene, starostlivosť o  osoby odkázané na starostlivosť iných osôb vrátane detí alebo starostlivosť o domácnosť.

Posledné opatrenie projektu, číslo štyri, je zamerané na podporu mentorovaného zapracovania u zamestnávateľa. Počas neho si odídenci osvoja teoretické a praktické zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. V rámci mentorovaného zapracovania môže jeden mentor zabezpečovať mentoring najviac pre  troch odídencov. Zamestnávateľ, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou bez zamestnancov, môže zabezpečovať mentoring sám, najviac však pre 2 odídencov. Mentorované zapracovanie musí byť v rozsahu 4 hodiny denne (v odporučenom rozsahu 80 hodín mesačne) nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Zamestnávateľ môže získať mesačný finančný príspevok na jedného odídenca vo výške 50 € a ďalších 100 € na mentora. Zároveň odídenec môže získať paušálny príspevok 218,06 € na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zapracovaním.

„Finančné príspevky na mentorované zapracovanie môžu zamestnávatelia získať aj pri zamestnaní občanov SR, ak sú z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie alebo mladých do 30 rokov. Predmetné finančné príspevky sa poskytuje v rámci Opatrenia č. 2 národného projektu Chyť sa svojej šance,“ objasnil Karol Zimmer. V oboch prípadoch je podmienka byť v evidencii uchádzačov    o zamestnanie minimálne 1 mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie, tak najmenej 3 mesiace. Zamestnávatelia môžu získať počas               4 mesiacov finančné príspevky vo výške spolu až 3 842,80 € na takéhoto nového zamestnanca, pričom ide o dve zložky. Prvou je finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú, maximálne vo výške 742,36 € mesačne, a to na 4 mesiace. Druhú časť tvorí finančný príspevok na mentorovanie pre mentora vo výške maximálne 218,34 € mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca, poskytovaný počas rovnakého obdobia 4 mesiacov. Po mentorovanom zapracovaní, teda osvojovaní si teoretických a praktických skúseností pod vedením iného zamestnanca, po ktorom musí nasledovať 2 mesačná prax. Zamestnávateľ môže v rámci tohto Opatrenia požiadať o finančné príspevky maximálne na 4 pracovné miesta. Počet podporených pracovných miest u jedného zamestnávateľa môže byť vyšší ako 4 výlučne v prípade udelenia výnimky zamestnávateľovi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe schválenej písomnej žiadosti o udelenie výnimky Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Opatrenie číslo dva projektu Pomáhame odídencom, zamerané na podporu mobility za prácou, sa aktuálne nerealizuje, nakoľko odídenci z Ukrajiny majú dopravu v rámci SR zadarmo.

Viac informácií o projektoch nájdete:

  • Projekt Pomáhame odídencom vzdelávanie: tu a tu
  • NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa: tu
  • NP Chyť sa svojej šance: tu


Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 10.05.2022

Tlačiť