Pomáhame chrániť deti v ohrození  

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť! 

Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.  Je dôležité deti vnímať a počúvať viac, je dôležité deťom veriť. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“.  Ide o podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. „Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac, ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie nebudeme tento rok spoločne bubnovať na námestí, no môžeme bubnovať 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, na dvoroch, balkónoch, či online. Pripomeňme si, že Hlas detí je dôležitý,“ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Násilie na deťoch často  ľudia nevnímajú, nevidia, nakoľko mnoho krát deti komunikujú nepriamo, iba v náznakoch (napr. obeť sexuálneho zneužívania sa zmieni o tom, že sa s niekým hráva novú hru). Inokedy signalizujú problém cez svoje správanie (napr. náhle sa odmietajú s niekým stretávať, vykazujú riskantné, sebapoškodzujúce alebo suicidálne správanie). Najdôležitejšou povinnosťou dospelého je oznámenie o porušovaní práv dieťaťa, respektíve o páchaní trestného činu. Táto povinnosť nie je iba našou morálnou povinnosťou, ale aj zákonnou v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle Trestného zákona. Každý, kto sa dozvie o porušovaní práv dieťaťa, je povinný to oznámiť, aj v prípade, keď dospelý nevie, resp. nemôže posúdiť, či ide o trestný čin, alebo o aký čin ide.

Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje už pol roka

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni.  Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení  je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. Za pol roka svojho fungovania zrealizovali odborníci na linke 146 chatov prostredníctvom mobilnej aplikácie a 21 e-mailov. „Našich kolegov oslovovali nielen deti, ktoré cítili potrebu riešiť nejaký valstný problém, ale aj takí, ktorí chceli riešiť prípad násilia na dieťati z ich okolia. Mnohí zároveň skúšali, či je na druhej strany takzvaný robot alebo skutočný človek. Veľa klientov opakovane kontaktuje konzultantov a po vybudovaní dôvery, sa zveria so svojimi problémami,priblížil Karol Zimmer.

Dôvera je na prvom mieste

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorí sú pripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti: ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.

,,Na svete existuje veľa hrozných vecí, ale najhoršou je, keď sa dieťa bojí svojho otca, matky alebo učiteľa.” (Janusz Korczak)

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 29.10.2021

Tlačiť