Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny získalo Certifikát systému manažérstva kvality

V dňoch 16. a 17. septembra 2020 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil certifikačný audit ISO 9001, ktorého cieľom bolo určiť zhodu nastaveného systému manažérstva kvality v organizácii s normou EN ISO 9001:2015.

Certifikačným auditom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny úspešne prešla.

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 sa zrealizovala v rámci národnému projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého prijímateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk). Projekt priamo nadväzuje na plnenie cieľov Stratégie Európa 2020, ktorá deklaruje, že stratégiu rastu na národnej, respektíve európskej úrovni je možné implementovať len s podporou kvalitnej a efektívne fungujúcej verejnej správy a na Národný program kvality SR – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 20.10.2020
Dátum aktualizácie: 27.10.2021

Tlačiť