Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt "Podpora integračných podnikov"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie Umiestňovacích príspevkov integračnému sociálnemu podniku podľa § 53f a Vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g v rámci národného projektu „Podpora integračných podnikov“.

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 26.7.2022 bolo zverejnené  aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov (8/2022/§ 54 – IP), ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku v rámci národného projektu „Podpora integračných podnikov“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Integračné podniky si môžu v prípade záujmu predkladať žiadosti o poskytnutie príspevkov v rámci oprávneného územia národného projektu (územie SR mimo BSK)  na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou prostredníctvom dvoch opatrení:“

 

Opatrenie 1 - Poskytovanie umiestňovacieho príspevku integračnému podniku podľa § 53f zákona o službách zamestnanosti - pozri Prílohy k Opatreniu 1

Opatrenie 2 – Poskytovanie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona o službách zamestnanosti - pozri Prílohy k Opatreniu 2 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na poskytnutie príspevkov podľa §§ 53f a 53g zákona o službách zamestnanosti je právny nárok, žiadatelia v rámci BSK si môžu taktiež požiadať o poskytnutie príspevkov,  ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu, t. z. mimo tohto národného projektu. Žiadosti a prílohy pre BSK je možné nájsť :

Poskytovanie umiestňovacieho príspevku integračnému podniku podľa § 53f zákona o službách zamestnanosti  pre Bratislavský samosprávny kraj – viac informácií

Poskytovanie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona o službách zamestnanosti pre Bratislavský samosprávny kraj – viac informácií

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.09.2019
Dátum aktualizácie: 26.07.2022

Tlačiť