Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

(aktualizácia k 01.01.2023)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na individuálne potreby, možnosti a schopnosti záujemcu o zamestnanie s ohľadom na požiadavky trhu práce, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva.

V rámci tohto projektu sa nepodporuje vzdelávanie zamerané  na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na prenositeľné kompetencie.

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom vzdelávania. V prípade záujmu zo strany záujemcu o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne poradenskú podporu pri identifikácii vzdelávacej potreby záujemcu o zamestnanie s ohľadom na potreby trhu práce.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

  1. časť– vypĺňa záujemca o zamestnanie,
  2. časť – na žiadosť záujemcu o zamestnanie vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania.

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváliuzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie je možné získať v dokumente Základné informácie k vzdelávaniu záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa (súčasť súborov na stiahnutie), resp. na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2023

Tlačiť