Zmena sumy príspevku na starostlivosť o dieťa od 01.01.2016

Vyšší príspevok na starostlivosť o dieťa

 

Od 1. 1. 2016 je výška príspevku na starostlivosť o dieťa 280 eur. Jeho zvýšením ministerstvo uľahčuje rodičom výber zariadenia, do ktorého môžu umiestniť dieťa do troch rokov, ak plánujú návrat do práce. Vyšší príspevok im umožní využívať aj finančne náročnejšie služby starostlivosti o dieťa.

Zjednodušuje sa aj vybavovanie príspevku. Rodičia už nemusia preukazovať náklady na takéto zariadenie mesačne, úradom práce stačí písomná dohoda o poskytovaní starostlivosti alebo potvrdenie riaditeľa materskej školy, ktoré dieťa navštevuje.

Suma príspevku

  • najviac v sume 280 Eur ak pôjde napr. o súkromnú materskú školu, ktorá môže byť zaradená do siete škôl a školských zariadení, občianske združenie, jasle, fyzická osoba na základe živnosti, alebo iné obdobné zariadenie a pod.,
  •  
  • najviac 80 Eur, ak pôjde o poskytovateľa starostlivosti o dieťa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení a zriadená obcou alebo iným orgánom miestnej štátnej správy v školstve,
  •  
  • 41,10 Eur, ak starostlivosť o dieťa bude poskytovať rodič dieťaťa, starý rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia v rámci poskytovania starostlivosti o dieťa (nepreukazujú sa žiadne úhrady, výdavky za poskytovanú starostlivosť o dieťa).

 

  • Žiadateľ o príspevok na starostlivosť o dieťa pri uplatnení nároku na príspevok je povinný platiteľovi príspevku preukázať písomnú dohodu, zmluvu alebo iný relevantný doklad o výške úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa. Ak v priebehu trvania výplaty príspevku na starostlivosť o dieťa dôjde ku zmene výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, je povinnosťou poberateľa príspevku túto zmenu včas oznámiť platiteľovi príspevku.

 

Dátum vytvorenia stránky: 14.04.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac