Akou činnosťou sa zaoberajú poradenské informačné centrá a kde ich nájdem?

Poradenské informačné centrá pre občanov so zdravotným postihnutím (PIC pre ZP) pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny  úspešne napĺňajú už niekoľko rokov svoje poslanie ako výsledok partnerskej spolupráce slovenských a rakúskych expertov v projekte PHARE Consensus III s názvom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím".

Aké služby poskytujú poradensko-informačné centrá pre občanov so ZP?

Poskytujú odbornú poradenskú podporu a pomoc občanom so ZP, ktorí hľadajú zamestnanie, potrebujú sa zorientovať vo svojich možnostiach a predpokladoch pre prácu cez poznanie svojho zostatkového pracovného potenciálu pre prácu na základe podrobnej analýzy. V PIC pre ZP klienti dostanú odporučenie vhodného druhu pracovnej činnosti, ktorú môžu vzhľadom na svoj potenciál vykonávať bez toho, aby došlo k zhoršeniu ich zdravotného stavu. Následne môžu doplniť resp. rozšíriť svoje zručnosti, ktoré podporia ich umiestnenie sa na trhu práce a úspešné zotrvanie na ňom.

Služby poskytované v PIC pre ZP môžeme popísať nasledovne:

 • sociálno-psychologická a poradenská podpora klienta počas evidencie, vzdelávania, skúšobnej doby aj počas trvania zamestnania,
 • sprostredkovanie a realizácia špecifických služieb podporujúcich zručnosti klienta pre získanie zamestnania a udržanie sa v ňom napr. sociálno- psychologický výcvik, profesijná orientácia s využitím špeciálnych pomôcok podľa druhu postihnutia (napr. čítacia lupa pre slabozrakých, indukčná slučka pre nedoslýchavých klientov), rozvoj sociálnych zručností klientov so ZP,
 • zhodnotenie pracovného potenciálu občana so ZP pre prácu,
 • získavanie a poskytovanie informácií pre občanov so ZP a zamestnávateľov umožňujúcich a uľahčujúcich ich orientáciu, vzájomný kontakt, poznávanie, kooperáciu a ďalšiu spoluprácu pravdaže s ich predchádzajúcim súhlasom. Tiež informácie o trhu práce, charakteristike povolaní, sprievodca svetom práce, informácie o možnostiach vzdelávania a prípravy pre trh práce, sprostredkovanie kontaktov na relevantné inštitúcie, vzájomné sprostredkovanie kontaktov a stretnutí občanov so ZP a zamestnávateľov, atď.
 • spolupráca a podpora občana so ZP pri jeho adaptácii na nové pracovné miesto a sociálne prostredie,
 • poradenstvo individuálne aj v malých skupinách, podpora a poradenstvo počas zacvičovania a pracovnej praxe,
 • analýza pracovného miesta a pracovnej činnosti,
 • realizácia malých skupinových aktivít podporujúcich zamestnanie klientov so ZP s využívaním špeciálnych pomôcok - sociálno-psychologické výcviky, profesijná orientácia, rozvoj sociálnych zručností klientov so ZP,
 • mapovanie asprostredkovanie rôznych typov pracovných pomôcok určených na kompenzáciu zdravotného postihnutia klientov dostupných na domácom trhu i vzahraničí,
 • poradenstvo pri adaptácii pracoviska a pre technickú pomoc,
 • propagačná činnosť a zaznamenávanie úspešných príkladov práce v PIC a zamestnaní klientov (tzv. príklady dobrej praxe)
 • spolupráca so subjektami, v ktorých starostlivosti sú občania so ZP v príslušnom regióne,
 • budovanie vlastnej informačnej databázy, dopĺňanie informačných materiálov PIC...

Služby špecificky poskytované zamestnávateľom pri vytváraní resp. obsadzovaní pracovných miest pre občanov so ZP:

 • výber zamestnanca na voľné pracovné miesto „šité na mieru" podľa zamestnávateľom zadefinovaných požiadaviek,
 • poradenstvo pri výbere vhodných kompenzačných pomôcok na účely pracovného uplatnenia občana so ZP,
 • poradenstvo pri úprave pracovného miesta na ktorom pracuje alebo má pracovať občan so ZP z databázy úradu PSVR,
 • návrhy opatrení na udržanie zamestnanca so ZP v pracovnom pomere,
 • časovo neohraničená spolupráca v oblasti zamestnávania občanov so ZP.

 Adresy a kontakty:

Poradensko-informačné centrum pre občanov so ZP pri úradoch PSVR:

V ŽILINE: Hurbanova 16, tel. 041 244 0219, 244 0218,
V KOŠICIACH: Dvorkinova 7, tel. 055 671 9742
V PRIEVIDZI: Červeňa 34, tel. 046 2440457
V SP.NOVEJ VSI: Odbojárov 53, tel. 053 244 0109
V RIM. SOBOTE: Gorkého 12, tel. 047 244 9474
V Bratislave tieto služby poskytuje Centrum pre sociálnu a pracovnú rehabilitáciu IPR, Mokrohájska 1, tel. 02 5465 13 54-55


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac