Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.

Práva uchádzača o zamestnanie

Úrad poskytuje uchádzačom o zamestnanie informačné a poradenské služby pre voľbu povolania, ktoré sú zamerané najmä na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

Informačné a poradenské služby sú službami pri:

 • voľbe povolania,
 • výbere zamestnania prípadne jeho zmeny,
 • výbere zamestnanca / pre zamestnávateľa /,
 • adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.

Poskytujú informácie a odborné rady o:

 • požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní,
 • možnostiach zamestnania na území SR a v zahraničí,
 • predpokladoch na výkon povolania,
 • podmienkach a možnostiach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a aktivačnej činnosti,
 • podmienkach na dávku v nezamestnanosti,
 • podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.

Odborné poradenské služby sú zamerané na:

 • riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie,
 • na vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania,
 • ovplyvňovania rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie,
 • sociálnu a pracovnú adaptáciu.

Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia (individuálny akčný plán na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je písomný dokument určujúci postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce, ktoré vychádzajú z individuálnej starostlivosti o uchádzača o zamestnanie).

 

Povinnosti uchádzača o zamestnanie

Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne alebo elektronicky podľa určenia úradu preukazovať úradu v termíne určenom úradom. Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

 • žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta v informačných, poradenských alebo sprostredkovateľských systémoch o pracovných príležitostiach;
 • dokladu o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa (tlačivo úradu),
 • potvrdenia príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia;
 • dokladu o začatí konania vo veci poskytovania osobnej asistencie;
 • dokladu o začatí konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie;
 • žiadosti o sprostredkovanie zamestnania právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu;
 • žiadosti o prijatie do zamestnania agentúre dočasného zamestnávania.

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie (napr. ak uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu - osobne, telefonicky, poštou ... a následne si dať vystaviť elektronickú PN /ePN/; ošetrujúceho alebo odborného lekára musí uchádzač o zamestnanie požiadať o odpis ePN; odpis ePN pri začiatku pracovnej neschopnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť úradu do troch pracovných dní odo dňa jeho vystavenia  a pri skončení pracovnej neschopnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť odpis ePN osobne nasledujúci deň po skončení pracovnej neschopnosti, ak sa s úradom práce nedohodne inak).

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel sprostredkovania vhodného zamestnania alebo účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom. Formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý si chce hľadať zamestnanie v členskom štáte EÚ a súčasne si chce zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ. Zamestnanec úradu poučí uchádzača o zamestnanie, že v prípade jeho nezaradenia do služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu začať plniť povinnosti úradu. V prípade, že uchádzač o zamestnanie bol zaradený do služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ je povinný začať plniť povinnosti voči úradu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu EÚ, ale najneskôr pred uplynutím 6 mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu EÚ.

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.04.2017
Dátum aktualizácie: 10.01.2024

Tlačiť